AfgiftssatserAfgiftssatserne på elektricitet er dels ændret ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 og ved lov nr. 1536 af 19. december 2007, der begge trådte i kraft den 1. januar 2008, se nedenfor.  

Lov nr. 1417 Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 skete der bl.a. en justering af afgiftssatserne for elektricitet. Energiafgiften forhøjes med 0,1 øre pr. kWh, medens CO2-afgiften sættes ned med 0,4 øre pr. kWh.

Samtidig ophæves bestemmelserne i elafgiftslovens § 6, stk. 3 og 4 vedrørende nedsat afgift af elektricitet, der anvendes til at fremstille varme i varmepumper, se nedenfor. Værkerne vil i stedet kunne anvende bestemmelserne om afgiftslempelse på fjernvarme, se elafgiftslovens § 11, stk. 17 og 18, se F.3.8.1.

Skatteministeren har ved bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007 sat ændringerne i § 2, nr. 2 i lov nr. 1417 i kraft den 1. januar 2008. Reglerne er godkendt af Europa-kommissionen.

Lov nr. 1536 Ved lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne) reguleres/opskrives afgiftssatserne med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 2, nr. 3 og elafgiftslovens bilag 2 og 3.

Der gælder følgende afgiftssatser for elektricitet i perioden ►1. januar 2009 til 31. december 2009◄:

Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i

helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet ►52,9 øre pr. kWh◄

Afgiften består af

 1. en energiafgift på ►48,3 øre pr. kWh◄, 
 2. et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og
 3. et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.
Forbrug af anden elektricitet ►59,6◄ øre pr. kWh

Afgiften består af

 1. en energiafgift på ►55,0◄ øre pr. kWh, 
 2. et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og
 3. et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.

Der betales derudover CO2-afgift af elektricitet, der i perioden ►1. januar 2009 til 31. december 2009 er 8,9 øre pr. kWh◄, jf. F.5.

Fremstilling af varme i varmepumper Bestemmelserne i elafgiftslovens § 6, stk. 3 og 4 om fremstilling af varme i varmepumper ved elektricitet er som nævnt ovenfor bortfaldet pr. 1. januar 2008 ved ikrafttræden af lov 1417 af 21. december 2005.

Der er nedenfor redegjort for de dagældende regler. 

Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 skete der en nedsættelse af afgiften af el, der anvendes til at fremstille  varme i varmepumper. De pågældende bestemmelser i lov nr. 462 (elafgiftslovens 6, stk. 3 og elafgiftslovens § 6, stk. 4) er gengivet nedenfor.  

Elafgiftslovens § 6, stk. 3: "Af elektricitet fremstillet af varmeværket selv, der anvendes til fremstilling af varme i varmepumper i varmeværker, som leverer varme til de kollektive fjernvarmenet, betales afgift efter stk. 1." Dvs., at der skal betales afgift efter elvarmesatsen.

Elafgiftslovens § 6, stk. 4: "Af elektricitet fremstillet af varmeværket selv, der anvendes til fremstilling af varme i varmepumper i varmeværker, som leverer varme til de kollektive fjernvarmenet, betales i perioden fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 i alt en afgift på 43,1 øre pr. kWh, som består af   

 1. en energiafgift på 38,5 øre pr. kWh, 
 2. et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og
 3. et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.   

Bestemmelserne i § 6, stk. 3 og stk. 4 trådte i kraft den 1. august 2005 med virkning fra den 1. juli 2004, jf. bekendtgørelse nr. 708 af 5. juli 2005.

Ved § 3 i lov nr. 1391 af 20. december 2004 skete en nedsættelse af afgiftssatserne i elafgiftslovens § 6, stk. 4 med en øre i forhold til de satser, som blev vedtaget ved lov nr. 462. Denne ændring trådte i kraft den 15. oktober 2005 med virkning fra den 1. juli 2004, jf. bekendtgørelse nr. 941 af 12. oktober 2005.    

Elafgiftslovens § 6, stk. 4 er gengivet nedenfor med de endeligt gældende afgiftssatser:

"Elafgiftslovens § 6, stk. 4: "Af elektricitet fremstillet af varmeværket selv, der anvendes til fremstilling af varme i varmepumper i varmeværker, som leverer varme til de kollektive fjernvarmenet, betales i perioden fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 i alt en afgift på 42,1 øre pr. kWh, som består af   

 1. en energiafgift på 37,5 øre pr. kWh, 
 2. et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og
 3. et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh."   

Tidligere afgiftssatser Tidligere afgiftssatser, se F.3 Bilag.

Løbende leverancer - afgiftsforhøjelserFor løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden starter før og slutter efter en satsændring, anvendes de forhøjede satser på så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for satsforhøjelsen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der foretages afrunding af den brøkdel af leverancen, hvorefter fordelingen skal foretages.