åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Forord Energiafgift af el fremgår af lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011 (elafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt. Der skal også betales CO2-afgift af elektricitet, se F.5.

ElvarmeafgiftReglerne om elvarmeafgift findes i bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger.

Særlig svovlafgift af elFor leverancer og forbrug af el indtil 31. december 1999 skulle der endvidere betales en særlig svovlafgift af el. Reglerne herom fremgår af lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006 om afgift af svovl. Fra 1. januar 2000 er varer, der er brugt til fremstilling af el i kraftværker og kraftvarmeværker, omfattet af svovlafgiftslovens almindelige regler. Disse fremgår af G.11.

Lovændringer mv.Der er de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

885

03.10.1996 Lovbekendtgørelse

1211

27.12.1996 Elsparebidrag

444

10.06.1997 Justering af rumvarmeafgiften

445

10.06.1997 Afgiftspligtige mængder kan fortsat opgøres efter forfaldsdatoen

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

437

26.06.1998 Solcelleanlæg undtaget fra afgiftspligten og afgiftsforhøjelser

689

17.09.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

389

02.09.1999 Indførelse af eldistributionsbidrag mv. (§ 1, nr. 5,7 og 12 og § 3 er trådt i kraft ved bek. 807 af 12.7.2004)

963

20.12.1999 Afgiftsgodtgørelse vedrørende landbrug

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf
462 09.06.2004 Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne (§ 1, nr. 19 og 21, § 2, nr. 2,3,4,5,6 og 21, § 3, nr. 2,3,5,19, § 4, 3,4 17 og § 5, nr. 2,3,4, og 14 er trådt i kraft ved bek. 807 af 12.7.2004), (§ 1, nr. 21 - proceslistens pkt. 37 - er trådt i kraft ved bek. nr. 372 af 25.5.2005, jf. endvidere bek. nr. 709 af 5. juli 2005), (§ 3, nr. 4 er trådt i kraft ved bek. nr. 708 af 5. juli 2005)
1391 20.12.2004 § 3, ændring af elvarmesats (trådt i kraft ved bek. nr. 941 af 12.10.2005)  
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005  Kommunalreformen konsekvensændringer 
1416  21.12.2005  Afgiftsnedsættelse på overskudsvarme (bekendtgørelse nr. 33 af 15.01.2007) 
1417  21.12.2005  Afgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering. (afgiftslempelse på fjernvarme er trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 1327
af 30. november 2007
421  03.05.2006 Lovbekendtgørelse
1536  19.12.2007 Indeksering af energiafgifterne
528 17.06.2008 Implementering af energiaftalen (er sat i kraft ved bek. nr. 1125 af 1. december 2009)  
527   12.06.2009 Skattereformen, Forårspakke 2.0 
1384   21.12.2009 Ændringer som følge af statsstøttesag m.m.
1516  27.12.2009  Oprettelse af center for energibesparelser m.v. (§ 3 vedrører ændring af elafgiftsloven) 
722  25.06.2010  Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v. 
1564 21.12.2010 Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet. Nye satser for afgiftslempelse på fjernvarme trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 504 af 24. maj 2011
310 01.04.2011 Lovbekendtgørelse
625 24.06.2011 Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug