Skal registreres
§ 2, stk. 1
Virksomheder, der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshavere.

Virksomheder, som forbrænder afgiftspligtigt affald, skal registreres efter kulafgiftsloven (affaldsvarmeafgift og tillægsafgift) og anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Dette gælder også virksomheder, der forbrænder farligt affald, og virksomheder, som medforbrænder affald.

Derimod skal virksomheder, der alene forbrænder affald, som er fritaget for afgift, for eksempel biomasseaffald, ikke registreres.

Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 23.007.

Blanketten omfatter tillige registrering for CO2-afgift af kul - herunder også registrering af CO2-afgift ved forbrænding af ikke-bionedbrydeligt affald.

Blanketten kan hentes på www.virk.dk eller www.skat.dk under Virksomheder / Blanketter.

Virksomheder der registreres som affaldsvarmeproducent, er ikke omfattet af registreringen for de øvrige vareområder i loven.

Kan registreres
§ 2, stk. 2
Virksomheder der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer (varer omfattet af punkterne 1-5, se F.2.1), og som råder over lagerplads med en kapacitet på mindst 1.000 tons, kan anmelde sig til registrering, men sådanne virksomheder har ikke pligt til at være registreret.

Til lagerkapaciteten medregnes udover importlagre mv. også virksomhedernes lokale depoter, mens detailsalgssteder ikke kan medregnes.

I tilfælde, hvor flere virksomheder har lejet sig ind på samme lagerplads, hæftes der forholdsmæssigt for afgiften udfra, hvor stor en andel af lagerpladsen den enkelte virksomhed råder over. Hæftelsen deles forholdsmæssigt mellem dem, der på tidspunktet for tvisten i praksis råder over lagerkapaciteten, dvs. mellem dem, der på pågældende tidspunkt har varer på lagerpladsen.

Virksomheder, der har opbevaringsanlæg (depoter), vil normalt blive serviceret af det punktafgiftscenter, der ligger nærmest hovedvirksomheden. Virksomheden skal for hvert depot give oplysning om depotets beliggenhed, lagerkapacitet mv. Virksomheden skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Forbrugsregistrering for varme og registrering for mellemhandel af varme Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 er der sket en ændring af registreringsbestemmelserne, som gør det muligt for større energiforbrugere - på visse betingelser - at blive registreret for forbrug af gas, el og varme. Endvidere kan varmeleverandører - på visse betingelser - blive registreret for mellemhandel af varme.

Betingelser for forbrugsregistrering af varme: Se F.4.2.

 

Betingelser for registrering for mellemhandel af varme: Se F.4.2.

 

Ikrafttræden mv.:

Bestemmelserne er trådt i kraft den 1. september 2004, jf. bekendtgørelse nr. 807 af 12. juli 2004.

Ordningerne om forbrugsregistrering for varme og mellemhandel af varme er nærmere beskrevet i følgende 2 nyhedsbreve:

1) Nyhedsbrev af juli 2004 (Energiafgifter - Forbrugsregistrering for gas, el og varme (nettoafregning af afgift) og mellemhandlerregistrering for varme).

2) Nyhedsbrev af september 2004 (Energiafgifter - Forbrugsregistrering - Opgørelse af nettoafgift af gas, el og varme og opgørelse af afgiftsindholdet i varme).  

Der vil ved en senere ajourføring ske den fornødne tilretning af Punktafgiftsvejledningen.

 

Forbrugsregistrering - Justeringer mv. pr. 1. januar 2006

Efter de hidtil gældende regler er det det årlige forbrug pr. afregningsmåler for varme på 4.000 GJ og godtgørelsens størrelse på 90 pct. af den samlede energi- og CO2-afgiftsbelastning, der er afgørende for, om en virksomhed kan forbrugsregistreres.

"Afregningsmålerprincippet" er blevet ændret til et "virksomhedsprincip", dvs. at de hidtidige krav til forbrugets størrelse og godtgørelsens størrelse for at blive forbrugsregistreret er ændret fra at gælde for hver afregningsmåler til at gælde inden for samme lokalitet. Det betyder bl.a., at en virksomhed, der indenfor samme lokalitet har 2 eller flere afregningsmålere, kan få alle målere omfattet af én forbrugsregistrering, hvormed det er det samlede forbrug inden for lokaliteten og ikke hver enkelt måler, der er afgørende for registreringen. Der er samtidig tale om en administrativ forenkling.  

Ved lokalitet forstås virksomhedens geografiske forretningssted. Har virksomheden flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter) - er det forbruget ved de enkelte lokaliteter, der er afgørende for, om den enkelte lokalitet kan blive omfattet af en forbrugsregistrering.

-----

Justeringerne mv. er nærmere beskrevet i Nyhedsbrev af december 2005 (Forbrugsregistrering for gas, el og varme - justeringer mv. af afgiftsreglerne).

Nyhedsbrevet indeholder endvidere et afsnit, hvori der er redegjort nærmere om identifikation af afregningsmålere herunder brug af målestedsidentifikation/aftagenummer (EAN-nummer) for afregningsmålere, der er omfattet af en forbrugsregistrering.

Der vil ved en senere ajourføring ske den fornødne tilretning af Punktafgiftsvejledningen.

 

Forbrugsregistrering - Justeringer juni 2008 Ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 er der sket udvidelse af adgangen til forbrugsregistrering. Forbrugsregistreringen omfatter herefter også virksomheder, der aftager varme fra et decentralt/industrielt kulfyret kraftvarmeværk.

Forbrugsvirksomheden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive forbrugsregistreret, dvs. at det årlige forbrug af varme skal være over 4.000 GJ inden for samme lokalitet, godtgørelsen af energiafgift og CO2-afgift skal samlet set udgøre mindst 90 pct. af afgiften efter kulafgiftsloven og CO2-afgiftsafgiftsloven, og virksomheden må ikke være i restance for skatter og afgifter. Det gælder endvidere de samme regler om angivelse og betaling af nettoafgift som for øvrige virksomheder, der forbrugsregistres for varme.

Decentrale/industrielle kulfyrede kraftvarmeværker kan registreres efter kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven og levere varme uden afgift til forbrugsvirksomheder, der registreres for varme. Der er hermed skabt afgiftsmæssig ligestilling mellem varme fra hhv. gasfyrede og kulfyrede decentrale/industrielle kraftvarmeværker, der leverer varme til virksomheder, som er forbrugsregistreret for varme.

Værket skal stille sikkerhed overfor SKAT for afgiften indeholdt i den varme, som leveres til andre forbrugere end virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme. Sikkerhedens størrelse fastsættes efter reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter. Hvis kraftvarmeværket allerede er registreret efter kulafgiftslovens § 2, stk. 2, fordi værket råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 tons, skal værket ikke stille sikkerhed for afgift.

 

Afgiftsfri indkøb § 3
Registrerede oplagshavere er berettiget til, uden at afgiften er betalt, at købe afgiftspligtige varer fra udlandet og fra andre registrerede oplagshavere.