åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.2 Kul og affaldsvarme" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Forord Energiafgift af kul mv. fremgår af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998 (kulafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt. Der skal også betales kuldioxidafgift af de fleste kulprodukter, se F.5.

Der skal endvidere betales svovlafgift af kul mv., hvis indholdet af svovl overstiger 0,05 pct., se G.11.

For affald, der bruges til fremstilling af affaldsbaseret varme, skal der betales affaldsafgift, se G.3. Der kan derudover blive tale om betaling af svovlafgift se G.11.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv. I parantes for de senere love er angivet eventuelle ikrafttrædelsesbekendtgørelser, der er knyttet til den enkelte ændringslov:

Lov nr. Dato Ændring

886

03.10.1996 Lovbekendtgørelse

444

10.06.1997 Justering af rumvarmeafgiften mv.

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

437

26.06.1998 Afgiftsforhøjelse og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding mv.

702

28.09.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

390

02.06.1999 Kraftvarmeværker

945

20.12.1999 Forlængelse af den midlertidige lempelse for gasbaseret decentral kraftvarme og justering af reglerne for afgift af affaldsvarme

963

20.12.1999 Afgiftsgodtgørelse for landbrug mv.

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

393

06.06.2002 Ændringer af kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mv.
462 09.06.2004 Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne (§ 1, nr. 19 og 21, § 2, nr. 2,3,4,5,6 og 21, § 3, nr. 2,3,5,19, § 4, 3,4 17 og § 5, nr. 2,3,4, og 14 er trådt i kraft ved bek. 807 af 12.7.2004), (§ 1, nr. 21 - proceslistens pkt. 37 - er trådt i kraft ved bek. 372 af 25.5.2005, jf. endvidere bek. nr. 709 af 5. juli 2005), (§ 3, nr. 4 er trådt i kraft ved bek. nr. 708 af 5. juli 2005)
325 18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
1416  21.12.2005  ►Afgiftsnedsættelse på overskudsvarme◄ 
1417 21.12.2005  ►Afgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv.◄