Forord Energiafgift af kul mv. fremgår af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010 (kulafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt. Der skal også betales kuldioxidafgift af de fleste kulprodukter, se F.5.

Der skal endvidere betales svovlafgift af kul mv., hvis indholdet af svovl overstiger 0,05 pct., se E.A.7.11. Der skal endvidere betales afgift af kvælstofoxioder, se E.A.7.20.

For affald, der anvendes til fremstilling af affaldsbaseret varme, skal der betales affaldsvarmeafgift og tillægsafgift af affald, der anvendes som brændsel.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv. I parantes for de senere love er angivet eventuelle ikrafttrædelsesbekendtgørelser, der er knyttet til den enkelte ændringslov:

Lov nr. Dato Ændring

886

03.10.1996 Lovbekendtgørelse

444

10.06.1997 Justering af rumvarmeafgiften mv.

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

437

26.06.1998 Afgiftsforhøjelse og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding mv.

702

28.09.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

390

02.06.1999 Kraftvarmeværker

945

20.12.1999 Forlængelse af den midlertidige lempelse for gasbaseret decentral kraftvarme og justering af reglerne for afgift af affaldsvarme

963

20.12.1999 Afgiftsgodtgørelse for landbrug mv.

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

393

06.06.2002 Ændringer af kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mv.
462 09.06.2004 Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne (§ 1, nr. 19 og 21, § 2, nr. 2,3,4,5,6 og 21, § 3, nr. 2,3,5,19, § 4, 3,4 17 og § 5, nr. 2,3,4, og 14 er trådt i kraft ved bek. 807 af 12.7.2004), (§ 1, nr. 21 - proceslistens pkt. 37 - er trådt i kraft ved bek. 372 af 25.5.2005, jf. endvidere bek. nr. 709 af 5. juli 2005), (§ 3, nr. 4 er trådt i kraft ved bek. nr. 708 af 5. juli 2005)
325 18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
1416  21.12.2005  Afgiftsnedsættelse på overskudsvarme (bekendtgørelse nr. 33 af 15. januar 2007) 
1417  21.12.2005  Afgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv.  (afgiftslempelse på fjernvarme er trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007)  
512  07.06.2006  Forbrænding af fiberfraktioner, der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning (bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2007)
1068  30.10.2006  Lovbekendtgørelse
1536 19.12.2007  Indeksering af energiafgifterne 
528 17.06.2008 Implementering af energiaftalen (Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden (er sat i kraft ved bek. nr. 1125 af 1. december 2009).  Bestemmelsen om udvidet adgang til forbrugsregistrering trådte i kraft den 19. juni 2008)  
461 12.06.2009  Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften (er sat i kraft ved bek. nr. 1125 af 1. december 2009)
527  12.06.2009  Skattereformen, Forårspakke 2.0 
1384 21.12.2009 Ændringer som følge af statsstøttesag m.m. 
722 25.06.2010 Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.
1292 27.11.2010 Lovbekendtgørelse
1564 21.12.2010  Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet. Nye satser for afgiftslempelse på fjernvarme trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 504 af 24. maj 2011
625 14.06.2011 Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug