Afregning mv.
Ved SKM2002.1.TSS af 3. januar 2002 blev opkrævningen af smøreolieafgiften berostillet, idet afgiften efter EF-domstolens dom af 10. juni 1999 "Brathens AB v. Riksskatteverket" må anses for ikke at være i overensstemmelse med mineraloliedirektivet. Berostillelsen vedrører samtlige produkter omfattet af den nuværende afgift på smøreolier, hydraulikolier o.l. efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16. Berostillelsen har virkning for afgift, der angives og indbetales for afgiftsperioden december 2001 og fremefter. 

Reglerne for afregning af afgift (§§ 16, 18 og 19) og hæftelse (§ 28) fremgår af A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 23.010 (benzin og karburatorvæske) og 23.009 (øvrige mineralolieprodukter) for oplagshavere og blanket nr. Y-923A (benzin og karburatorvæske) og Y-904A (øvrige mineralolieprodukter) for varemodtagere.

Straffebestemmelser mv. Reglerne vedr. straffebestemmelser (§§ 25), se A.13, og klagevejledning se A.14.

§ 29, stk. 1
Hvis varer overdrages, erhverves eller anvendes til et andet formål end det, som der er betalt afgift efter, kan told- og skatteforvaltningen kræve, at virksomheden betaler den korrekte afgift. Der kan foretages skønsmæssig ansættelse af det skyldige beløb.

§ 29, stk. 2
Hvis olie, der efter § 9 er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil den er bestemt, kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens adgang (bevilling) til at indkøbe afgiftsfri olie. Det gælder fx for fiskerfartøjer på 5 BT og derover, der anvender afgiftsfri olie til andre formål end til brug om bord i fiskerfartøjer, at der kan ske bevillingsinddragelse.