Afgiftslempelse på fjernvarme - § 9, stk. 4 og 5Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 er der som ny 9, stk. 4 og 5 i mineralolieafgiftsloven indsat bestemmelser om afgiftslempelse på fjernvarme.

Mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4 og 5 har efter lov nr. 1417 følgende ordlyd:

"Stk. 3. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineraloliepodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3."

Stk. 4. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen."

Bestemmelserne er godkendt af Europa-kommissionen. Skatteministeren har ved bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007 sat ændringerne i kraft den 1. januar 2008. Der er sammenfald mellem ikrafttrædelsestidspunktet og virkningstidspunktet for lempelsen.   

Satserne, der er nævnt i 2. og 3. pkt. i § 9, stk. 4 ovenfor reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 1, nr. 8 og mineralolieafgiftslovens bilag 3 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).  

Satsen i perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 var 45,8 kr/GJ fjernvarme ab værk.

Satsen i perioden ►1. januar 2009 til 31. december 2009 er 46,6 kr./GJ fjernvarme ab værk.◄

Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme er nærmere beskrevet i et nyhedsbrev af 20. december 2007 med titlen: "Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme".

Dele af nyhedsbrevet vil ved en senere ajourføring blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen.

 

Godtgørelse af energiafgifter - § 11Reglerne for godtgørelse af energiafgiften af mineralolieprodukter, som momsregistrerede virksomheder anvender til procesformål, fremgår af afsnittet om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift se F.6.