§ 9, stk. 1, nr. 4
Afgiftspligtige varer kan leveres uden afgift til diplomater og internationale organisationer som anført i A.7.1.2.5.

Herudover gælder der for oplagshavere af benzin og olieprodukter en særlig ordning, så afgiften af benzin og olie, som diplomater m.fl. køber hos oplagshavernes benzinstationer, kan godtgøres oplagshaverne.

Ordningen fungerer på den måde, at diplomater mfl. afleverer en særlig check eller et særligt kreditkort til tankstationen. Den enkelte oplagshaver registrerer månedsvis salget og udfærdiger for hver ambassade mv. en fortegnelse over det samlede kvantum benzin og olie, der er leveret i månedens løb. Opkrævningen til ambassaden skal derfor ikke indeholde afgift.

Fortegnelsen skal påtegnes af ambassaden bl.a. med anmodning om, at godtgørelsesbeløbet udbetales til oplagshaveren. Fortegnelserne for den enkelte ambassade føres på en særskilt specifikation og sendes efter månedens udløb til told- og skatteforvaltningen, hvor oplagshaveren er hjemmehørende.

Fjernvarme
Fjernvarme fremstillet på basis af olie kan ikke leveres uden afgift til diplomater mv. Derimod kan diplomatiske repræsentationer, udsendte konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer få godtgjort den indirekte olieafgiftsbelastning på den leverede fjernvarme.

Godtgørelsen omfatter ikke leverancer til det til repræsentationen knyttede personales private for brug, men kun forbrug vedr. repræsentationschefens bolig.

Repræsentationer mv. kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få godtgjort olieafgift (og CO2-afgift og svovlafgift) af olie. Ved ansøgning bruges en særlig anmodningsblanket (23.006), der kan fås hos told- og skatteforvaltningen.