§ 9, stk. 1, nr. 3Oplagshavere kan levere afgiftspligtige varer uden afgift til brug om bord på skibe i udenrigsfart, herunder udenlandske fiskerfartøjer, dog bortset fra lystfartøjer.

Der skal fremlægges dokumentation for den afgiftsfri leverance som ved udførsel af varer til udlandet, se E.A.1.6.

Se F.1.5.3 om udenlandske fiskerfartøjer, der fisker i dansk farvand.

Periodisk udførselsangivelseRegistrerede virksomheder kan endvidere efter ansøgning opnå SKATs tilladelse til at afgive en periodisk (månedlig) udførselsangivelse, der omhandler flere bunkringer.

Virksomheder, der har opnået en sådan tilladelse, skal foruden den periodiske udførselsangivelse - for den enkelte bunkring kunne fremlægge en erklæring fra skibets fører, styrmand eller maskinchef om, at olien er modtaget om bord.

Erklæring Erklæringen skal mindst indeholde oplysning om

  • leverandørens navn og adresse
  • skibets navn og hjemsted
  • leveringssted og dato
  • skibets udenlandske bestemmelsessted
  • varens art og mængde
  • skibets kvittering (skibsfører mfl.)

Erklæringen kan evt. afgives på en kopi af den udstedte faktura eller følgeseddel.

Hvis indladningen af varerne ikke sker, mens skibet ligger ved kaj, men under skibets forbisejling eller henliggen på reden, kan erklæringen om modtagelse om bord gives af skibets mægler.

Der skal endvidere kunne fremlægges dokumentation for salget i form af ordre, bankafregning e.l.

Hvis olien leveres til rederier for direkte at blive leveret til bestemte skibe i udenrigsfart, skal leverandøren fremlægge erklæring fra rederiet om, at leverancen er bestemt til udførsel med et nærmere angivet skib. Erklæringen skal afgives af en dertil bemyndiget repræsentant for rederiet.

Landsskatteretten har den 16. september 2005 truffet afgørelse i en sag om afgiftsfritagelse af olie til udenrigs brug. Kendelsen er offentliggjort i SKM2005.397.LSR. Et selskab blev anset for moms- og afgiftspligtig af bunkerolieleverancer til et skib, idet betingelserne for afgiftsfritagelse ikke var opfyldt. Selskabet ansås ikke for at have godtgjort, at der var levereret olie til brug om bord i det pågældende skib. Olien blev leveret til skibets lasttank.

Vestre Landsret har jf. SKM2007.394.VLR truffet afgørelse i en sag om en registreret oplagshaver, der på bestilling af et bunkringsselskab i løbet af et halvt år 5 gange leverede betydelige mængder olier til et skib, der tilhørte et tredje selskab. Olien skulle anvendes som motorbrændstof til skibet i udenrigsfart og skulle derfor være afgiftsfritaget jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 3.  

Olien blev imidlertid efter leveringen oppumpet fra skibet og videresolgt som brændselsolie eller dieselolie til private forbrugere.

Bunkringsselskabet var også registreret som oplagshaver, men da olien blev leveret til skibet, kunne olieleverancerne ikke anses for tilført en anden registreret oplagshaver, jf. mineralolieafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 1. Landsretten bemærkede, at der efter ordlyden af mineralolieafgiftslovens § 2, § 3, stk. 3, § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, nr. 1 samt bemærkningerne til § 2 må regnes med oliens fysiske flytning, når talen er om overgang til forbrug, udlevering fra en oplagshavers godkendte anlæg eller dette, at olien tilføres en anden registreret oplagshaver.

Landsretten fandt, at det påhvilede den registrerede oplagshaver at opgøre den afgiftspligtige mængde, som i afgiftsperioden er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg, jf. mineralolieafgiftslovens § 7, stk. 1, og kuldioxidafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 1, og selskabet har derfor måttet påse, at betingelserne for afgiftsfritagelse var til stede ved de omhandlede leverancer.

Den registrerede oplagshaver har - til trods for selskabets normale praksis - ikke foretaget nogen form for undersøgelse eller kontrol af rederen eller det skib, der skulle leveres til, med henblik på at påse, at der var forsvarligt grundlag for om at der kunne leveres afgiftsfrit mod en erklæring fra skibets fører, styrmand eller maskinchef, således som nævnt i punktafgiftsvejledningen. I hvert fald under disse omstændigheder, hvor den registrerede oplagshaver udelukkende for forladt sig på, at bunkringsselskabet havde foretaget nærmere undersøgelse vedrørende modtageren, må den registrerede oplagshaver bære risikoen for, at betingelserne for afgiftsfri udlevering ikke var til stede.