§ 1, stk. 1Følgende mineralolieprodukter mv. er omfattet af afgiftspligten, se punkterne 1-16 i nedenstående oversigt. Oversigten indeholder endvidere afgiftssatserne.

Tidligere afgiftssatserTidligere afgiftssatser, se F.1 Bilag.

Afgiftssatser Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 er der sket visse forenklinger samt justeringer af afgiftssatserne i CO2-afgiftsloven og energiafgiftslovene.

Der er i hovedtræk tale om følgende satsændringer mv.:

  • CO2-afgiftssatserne nedsættes med 10 pct.
  • Den hidtidige afgiftsgodtgørelse for momsregistrerede virksomheder på 10 pct. af CO2-afgiften af energi til let proces ophæves.
  • Energiafgiftssatserne hæves med et beløb, som svarer til det, som CO2-afgiften nedsættes med.

 

  Vare Ved dagtemperatur Ved 15 grader Celsius
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof 278,7 øre/ l

277,1 øre/l

2. Anden gas- og dieselolie 185,7 øre/l 184,6 øre/l
3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) 268,7 øre/l 267,1 øre/l
4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) 250,7 øre/l 249,2 øre/l
5. Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2008 248,7 øre/l 247,2 øre/l
5.  Svolvfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) fra 1. januar 2009 250,7 øre/l 249,2 øre/l 
6. Fuelolie 209,2 øre/kg -
7. Fyringstjære 188,8 øre/kg -
8. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof 278,7 øre/l 277,1 øre/l
9. Anden petroleum 185,7 øre/l 184,6 øre/l
10. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) 450,0 øre/l 446,3 øre/l
11. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) 385,0 øre/l 381,9 øre/l
12. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) udleveret fra tankstationer udstyret med dampretur 447,0 øre/l 443,4 øre/l
13. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) udleveret fra tankstationer udstyret med dampretur 382,0 øre/l 378,9 øre/l
14. Autogas (LPG) 174,6 øre/l -
15. Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof  321,0 øre/kg -
16. Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinereing af mineralsk olie (raffinaderigas) 237,9 øre/kg -
17. Karburatorvæske 407,0 øre/l 403,6 øre/l

DagtemperaturFor varer, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur, jf. lovens § 1, stk. 4. Satserne ved dagtemperatur fremgår af skemaet ovenfor.

Loven indeholder som anført i oversigterne endvidere afgiftssats ved 15o C. Dette følger af EU-bestemmelserne. Disse satser, som er EU-referencesatser, svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8o C. Referencesatserne ved 15o C kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes.

Svovlfri benzinAfgiften på svovlfri benzin, som har et indhold på højst 0,001 pct. svovl, nedsættes med 4 øre/l i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2008.

Anden gas- og dieselolie (nr. 2)Produktet er afgiftsmærket, se nærmere F.1 Bilag 2

Karburatorvæske
(nr. 17)
Afgiftspligtige varer under punkt 17 omfatter karburatorvæske af enhver art. Karburatorvæske anvendes oftest som tilsætningsmiddel til benzin eller med henblik på at øge motorbrændstoffets endelige rumfang.

Smøreolie Ved  lov nr. 395 af 06. juni 2002, lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. blev afgiften af smøreolier, hydraulikolier o.l. ophævet med virkning fra 1. december 2001. Afgiften blev berostillet ved SKM2002.1.TSS af 3. januar 2002, se F.1.9.

Afgiften er blevet ophævet i sin helhed, dvs. at afgiften af samtlige produkter omfattet af bestemmelsen er ophævet. Det drejer sig om smøreolier mv. under toldtariffens position 27.10, 34.03.19 og 99, hydraulikolier under position 38.19 samt andre olier, der konkurrerer hermed.

Der er på visse betingelser mulighed for at få tilbagebetaling af smøreolieafgiften mv., se cirkulære nr. 80 af 15. juli 2002 (TSS2002.23). Ved krav om tilbagebetaling af afgiften vil dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling finde anvendelse for de virksomheder, der har indbetalt afgiften. Spørgsmålet om andre berettigede afgøres efter almindelige erstatningsretlige grundsætninger.

Ved SKM2002.533.TSS blev det præciseret, at cirkulæret udelukkende regulerer adgangen til tilbagebetaling for de virksomheder mv., der har indbetalt afgiften til told- og skatteforvaltningen.

Benzenindhold
§ 1, stk. 2
Bestemmelsen om nedsættelse af afgiften på benzin på baggrund af benzenindholdet er ophørt ved ikrafttrædelsen af den nye bestemmelse vedr. afgiftsrabat til benzinstationer, som opfylder visse skærpede miljømæssige krav, jf nedenunder.

I perioden 1. januar 2000 til og med 11. oktober 2001 har nedsættelsen udgjort 2 øre/l, hvis benzenindholdet var mindre end 1 pct. pr. l. Hvis indholdet af benzen var lig med 1 pct. eller derover, anvendtes den normale afgiftssats.

Afgiftsrabat til benzin-
stationer, som opfyldte visse skærpede miljø-
mæssige krav
§ 1, stk. 2
Ved lov nr. 1297 af 20. december 2000 skete en ændring af § 1, stk. 2. Ændringen trådte i kraft 12. oktober 2001 ved bekendtgørelse nr. 881 af 10. oktober 2001, om ikrafttræden af lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og andre afgiftslove, og gjaldt til og med 31. december 2004.

Lovændringen indeholdt en afgiftsdifferentiering, så afgiften på benzin, som udleveres fra benzinstationer, blev nedsat med 3 øre/l fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden fik meddelelse om, at indretningen og driften af den pågældende benzinstation opfyldte de skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 555 af den 9. juni 2001, om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Afgiftsdifferentieringen gjaldt dog ikke for benzinstationer, der var etableret efter den 30. september 2001, hvis benzinstationen samtidig var placeret mindre end 20 km fra Danmarks landfaste grænse til Tyskland.

Varmefremstilling
§ 1, stk. 3, 1. punktum
Af andre kulbrintebrændstoffer, undtagen tørv og afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende brændsel til opvarmning. Bestemmelsen omfatter i praksis alle øvrige flydende mineralolieprodukter, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.

Det gælder også for varer, hvoraf der almindeligvis ikke betales afgift, fx specielle olieprodukter til industrielle formål mv. - herunder produkter til kemisk rensning, og produkter der bruges som fortyndere ved fremstilling af maling, lakker, træbeskyttelsesmidler.

Afgiftspligtig er endvidere genbrugsolie/spildolie, fx brugt motorolie, gearkasseolie, skæreolie eller spild- eller slopolie fra skibe. Varerne er afgiftspligtige, uanset om de er indsamlet her i landet eller modtages fra udlandet. Disse produkter anvendes almindeligvis i stedet for fuelolie.

Varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, og faste brændsler, som fx jordoliekoks, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., se F.2.

Naturgas er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.   

Bestemmelserne gælder for hele energibeskatningsdirektivets område. Ud over de afgiftspligtige produkter, der er nævnt i energiafgiftslovene, er der afgift på alle andre kulbrintebrændstoffer, bortset fra tørv, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning.

Motorbrændstof
§ 1, stk. 3, 2. punktum
Af andre varer end de afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende motorbrændstof.

Bestemmelsen omfatter i praksis alle varer, der anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof. Det gælder også vegetabilske olier, fx rapsolie og animalske olier.

Hvis det er diesel, der erstattes, betales således afgift efter § 1, stk. 1, nr. 4 (svovlfattig diesel). Dvs. hvis virksomheden kan godtgøre, at svovlindholdet for svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) er opfyldt, kan denne afgiftssats benyttes. Ellers beskattes varen efter satsen for "gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof".

Der skal endvidere betales CO2-afgift svarende til afgiften af det brændstof, der erstattes.

BiobrændstofferI afgiftsmæssig sammenhæng forstås ved biobrændstoffer flydende eller gasformige brændstoffer, fremstillet på grundlag af biomasse, der anvendes som motorbrændstof. Biomassen er den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug (herunder vegetabilsk og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier samt den bionedbrydelige del af affald fra industri og husholdninger.

Aktuelt er bioethanol, der produceres på sukker- og stivelsesholdige afgrøder som sukkerrør, sukkerroer, majs, hvede mm. og biodiesel, der produceres på olieholdige frø som rapsfrø, solsikkefrø mm. langt de mest udbredte biobrændstoffer. I det meste af den bestående bilpark, kan der iblandes henholdsvis benzin og diesel små mængder biobrændstof fx op til 5 pct.

Der betales mineralolieafgift af biobrændstoffer anvendt som motorbrændstof. Biobrændstoffet er fritaget for CO2-afgift.

Naturgas, der anvendes som motorbrændstof, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift naturgas og bygas, se F.4.

Additiver mv.På samme måde skal der efter denne bestemmelse betales afgift af alle tilsætningsstoffer og additiver - i det omfang de anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof.

Afgiftens størrelse er afhængig af afgiften på det motorbrændstof, som produktet tilsættes.

Der skal også betales afgift af mere utraditionelt motorbrændstof, fx ethanol eller sprit, der anvendes til fx speedway motorcykler. Afgiftens størrelse er afhængig af det motorbrændstof, som produktet umiddelbart erstatter.

Motorer i kraftvarmeværker
§ 1, stk. 3, 3. pkt.

Indtil 1. januar 2006:

Af varer, der anvendes til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet af hele elproduktionen.

Det forudsættes dermed, at der betales afgift af hele den producerede mængde elektricitet.

I praksis gælder bestemmelsen for olie, der anvendes i motordrevne kraftvarmeanlæg med en elproduktionskapacitet på 150 kW og derover.

For anlæg med en kapacitet på under 150 kW gælder bestemmelsen kun, hvis anlægget er registreret efter elafgiftslovens § 2, stk. 2, eller hele elproduktionen afsættes til et registreret elselskab, hvor den herefter indgår i elselskabets almindelige afgiftspligtige leverancer.

I andre tilfælde skal der betales afgift af olien efter motorbrændstofsatsen for den pågældende olie.

Fra 1. janaur 2006:

►§ 1, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved lov nr. 1417 af 21. december 2005. Der skal herefter betales afgift efter satsen for fyringsolie af hele forbruget af olie til at fremstille elektricitet og varme på stationære motorer i kraftvarmeværker.◄ 

Se i øvrigt F.3. (Elektricitet)

Forgasningsgas, biogas
§ 1, stk. 3, 4. pkt.
Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler.

Ved forgasningsgas forstås gas produceret på basis af biomasse, fx halm og træflis.

Med restprodukter menes de produkter, der er til rest fra forgasningsprocessen. Restprodukterne må højst udgøre 5 pct. af det samlede energiindhold.

Ved biogas forstås gas, der fremkommer ved en gæringsproces i organisk materiale.

Ved anden form for motordrift end ved nævnte el- og varmefremstilling skal der betales afgift af biogas og forgasningsgas.

Blandinger
§ 1, stk. 5
Af blandinger af afgiftspligtige varer eller af disse produkter og andre varer, betales der afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter mineralolieafgiftsloven, hvis blandingen er anvendelig til fremstilling af varme eller som motorbrændstof.

Fx er en blanding af rapsolie og dieselolie, der tilsættes rapsolien som denatureringsmiddel, afgiftspligtig i sin helhed.

Der betales dog ikke yderligere afgift af blyfri benzin, der efter afgiftsberigtigelsen blandes med afgiftsberigtiget blyholdig benzin.

Spildolie fra skibe
§ 1, stk. 6
For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, skal der ved betaling af energiafgift tages hensyn til vandindhold i olien. Energiafgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:

Vandindhold Procentdel af afgiften
65 pct. og derover 35 pct.
mindst 30 pct. og under 65 pct. 70 pct.
mindst 5 pct. og under 30 pct. 95 pct.
under 5 pct. 100 pct.

De nærmere regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildolie er beskrevet i F.1.3.3.

§ 1, stk. 7Afgiftspligtige varer må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse blandes, sælges eller anvendes til andet formål, end det, som produkterne er afgiftsberigtiget som, jf. dog stk. 5, 2. punkt om blyfri og blyholdig benzin.

Dampretur § 1, stk. 9 For benzin, der udleveres fra en registreret oplagshaver til benzinstationer, hvor der er installeret udstyr til genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (dampretur), anvendes en afgiftssats, der er 3 øre pr. l lavere end for benzin udleveret fra benzinstationer uden dampretur, jf. § 1, stk. 1, nr. 11 og 12.

De nærmere regler for leverancer af benzin til nedsat afgift er beskrevet i F.1.7.2.

EmballageafgiftAf mineralolieprodukter i emballager (pakninger) under 20 liter skal der desuden betales emballageafgift, se G.1.

§ 3, stk. 2►For at blive registreret efter bestemmelsen skal virksomheden råde over en lagerkapacitet på mindst 1000 m3. I tilfælde, hvor flere virksomheder har lejet sig ind på samme lagerplads, hæftes der forholdsmæssigt for afgiften udfra, hvor stor en andel af lagerpladsen den enkelte virksomhed råder over. Hæftelsen deles forholdsmæssigt mellem dem, der på tidspunktet for tvisten i praksis råder over lagerkapaciteten, dvs. mellem dem, der på pågældende tidspunkt har varer på lagerpladsen.◄