ForordDer er etableret en ordning under Klima- og Energiministeriet (Energistyrelsen), sådan at der kan ydes tilskud til elektricitet fremstillet ved visse energikilder. Tilskudsordningen fremgår af ►lovbekendtgørelse nr. 1331 af 30. november 2007◄ om tilskud til elproduktion.

Energistyrelsen har med bemyndigelse i loven udstedt ►bekendtgørelse nr. 1400 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion (eltilskudsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen erstatter den tidligere bekendtgørelse nr. 512 af 16. juni 2003.◄

►Energistyrelsen har endvidere udstedt bekendtgørelse nr. 1401 af 30. november 2007 om engangsudbetaling af tilskud til elproduktion på industrielle kraftvarmeværker.◄

Energistyrelsen har informeret nærmere om tilskudsordningen på sin hjemmeside; www.ens.dk - Energiforsyning - el - Tilskud til elproduktion

SKATs udtræden af ordningens administration pr. 1. januar 2008

►Ved lov nr. 550 af 6. juni 2007 om ændring af lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion, blev der bl.a. skabt hjemmel til at forenkle/omlægge administrationen af det statslige tilskud til elproduktion.◄

►De nye regler fremgår af bekendtgørelse nr. 1400 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion.◄

►Hovedpunkterne ved omlægningen af administrationen er, at◄

  • ►Energinet.dk udbetaler tilskud til elproduktion fremstillet fra og med den 1. januar 2008 og varetager den daglige administration af tilskudsordningen.◄
  • ►Netselskaberne skal ikke længere varetage udbetalingen af elproduktionstilskuddet til elproducenterne.◄
  • ►SKAT træder ud af tilskudsordningens administration, herunder kontrol af tidligere udbetalt tilskud.◄

►Der gælder nedenstående overgangsregler mv., der relaterer sig til SKATs udtræden af ordningen pr. 1. januar 2008:◄

  • ►For elektricitet, der er fremstillet i 2007, skal netselskabet udbetale tilskuddet til elproducenterne. ◄
  • ►Afgiftsangivelserne for januar, februar og marts 2008 indeholder de hidtidige felter til modregning af udbetalt tilskud. Netselskaberne skal således - som hidtil - modregne tilskud, der er udbetalt i januar, februar eller marts 2008 i afgiftsangivelsen vedrørende energiafgift og CO2-afgift af el. Hvis et netselskab ikke når at afvikle udbetalingen af tilskud til elektricitet produceret i 2007 inden udløbet af overgangsperioden, skal netselskabet kontakte Energistyrelsen, Forsyningsområdet for at opnå godtgørelse/udligning af udbetalt tilskud. Netselskabet skal ligeledes kontakte Energistyrelsen for evt. reguleringer mv. i 2008 af tidligere udbetalt tilskud. Dvs., at overgangsperioden i forhold til SKAT kun vedrører de ordinære afgiftsangivelser for januar, februar og marts 2008.◄
  • ►SKATs udtræden af ordningen indebærer, at elproducenterne ikke længere skal være registreret hos SKAT for tilskud til elproduktion. SKAT sørger for, at elproducenten afmeldes fra registrering pr. 31. december 2007. Elproducenten får tilsendt et nyt bevis for elproducentens øvrige registreringer hos SKAT.◄ 
  • Elproducenter, der ved den årlige opgørelse (årsopgørelsen) for 2007 konstaterer, at de har modtaget et for stort tilskud, skal indbetale det for meget modtagne tilskud til Energistyrelsen senest den 1. april 2008 - dvs. senest samme dag som årsopgørelsen skal sendes til Energistyrelsen. Kontonummer til brug ved indbetaling vil fremgå af vejledningen til årsopgørelsen for 2007.

►Vedr. reglerne om eltilskudsordningen i øvrigt, der gælder fra og med 1. januar 2008, henvises til Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk - Energiforsyning - el - Tilskud til elproduktion.◄

►Øvrige afsnit nedenfor under afsnit F.9, der beskriver reglerne mv. for eltilskudsordningen frem til og med 31. december 2007, forbliver indtil videre i vejledningen.◄

Tidligere lovændringer

Lovændring - lov 377Der er med lov nr. 377 af 2. juni 1999 sket ændringer i lov om tilskud til elproduktion, for så vidt angår elektricitet fremstillet ved vedvarende energi mv., jf. nedenfor om ophør af tilskud til el fra vindmøller og biomasse mv.

Ophør af tilskud til el
fra vindmøller - lov 377
Ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 642 af 5. august 1999 blev tilskuddet til elektricitet produceret af vindmøller ophævet med virkning fra 16. august 1999.

Ophør af tilskud til el
fra biomasse mv. - lov 377
Ved ikræfttrædelsesbekendtgørelse nr. 1331 af 20. december 2000 er tilskuddet til elektricitet produceret ved fornyelige brændsler (vandkraft, biogas og biomasse o.l.) og andre vedvarende energikilder end vindenergi ophævet med virkning fra 1. januar 2001.

Tilskuddet ophørte for disse energikilder og brændsler både for decentral kraftvarmeproduktion og industriel kraftvarmeproduktion. De nærmere retningslinier i relation til tilskuddets ophør og erstatning af et pristillæg til afregningsprisen er fastlagt i Energistyrelsens regi.

For så vidt angår produktion af elektricitet, der er fremstillet ved biogasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, se nedenfor under "Lovændring - lov 393".

Lovændring - lov 393 Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete flere ændringer i lov om tilskud til elproduktion. Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer:

1. Ændringsloven fastsætter, at alle naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en elproduktionskapacitet på 25 MW eller derunder vil få et elproduktionstilskud på 8 øre pr. kWh. For det enkelte værk vil det samlede årlige elproduktionstilskud dog maksimalt kunne ydes til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til ca. 640.000 kr. Undtaget fra tilskudsgrænsen er barmarksværkerne.

2. De industrielle naturgas- og affaldsbaserede kraftvarmeværker har efter de hidtidige regler fået et tilskud på 7 øre pr. kWh i en periode på 6 eller 8 år. Med ændringen kan et industrielt kraftvarmeværk efter udskiftning af større anlægsdele som fx en motor eller en turbine - få et tilskud på 2 øre pr. kWh i en periode efter udløbet af den oprindelige tilskudsperiode.

3. Med ændringen ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker, der før den 1. juli 2002 har en kombineret forsyning med naturgas og biogas. Det er en betingelse, at der af det samlede brændselsforbrug regnet efter energiindhold for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001 var mindst 10 pct. naturgas. Decentrale naturgasbaserede værker, der efter den 1. juli 2002 omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas, herunder ren biogas, kan også få tilskud.

4. Der er som følge af nettoafregningsprincippet i elforsyningsloven, som giver mulighed for at modregne miljøvenlig elproduktion i den aftagepligtige mængde el, sket en konsekvensændring i eltilskudsloven, hvorefter der ydes tilskud til den mængde el, som netvirksomheden måler - i stedet for til den afregnede mængde el.

Dette indebærer bl.a., at der ydes tilskud til elproducenter omfattet af § 8 a, stk. 3 og 4 i elforsyningsloven for et tilskudsberettiget egetforbrug, dvs. til industrielle kraftvarmeproducenter, der anvender det såkaldte nettoafregningsprincip i medfør af elforsyningsloven. Der kan endvidere ydes tilskud til industrielle kraftvarmeproducenter, der aftager/forbruger produceret tilskudsberettiget el direkte fra kraftvarmeanlægget.

Endelig er der sket en præcisering af eltilskudsloven, så det nu fremgår direkte af loven, at der kun ydes eltilskud til den del af produktionen, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet.

Ikrafttræden - lov 393Den 23. april 2003 godkendte Europa-Kommissionen ændringerne i punkt 1-3 ovenfor, og ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 334 af 9. maj 2003 trådte ændringerne i kraft den 1. juni 2003 med virkning fra den 1. juli 2002. Tilskud til elektricitet produceret i perioden fra og med 1. juli 2002 til og med 31. maj 2003 er udbetalt med forbehold for efterregulering, jf. nedenfor.

Punkt 4 ovenfor trådte i kraft den 1. juli 2002. De nærmere retningslinier i relation til måling mv. fremgår af eltilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og 4.

Ændringerne for elproducenter, der anvender det såkaldte nettoafregningsprincip, har virkning fra 1. januar 2001. Det er netselskabet der varetager udbetalingen af tilskud til elproducenter med tilbagevirkende kraft for perioden 1. januar 2001 til 30. juni 2002. 

Tilskudsberettiget elproduktionTilskudsberettiget er herefter elektricitet, der fremstilles ved decentral naturgasbaseret, biogasbaseret og affaldsbaseret kraftvarmeproduktion og industriel naturgasbaseret og affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Regulering af eltilskud - jf. lov 393Tilskud til elektricitet, der er fremstillet i perioden fra og med 1. juli 2002 til og med 31. maj 2003, skal efterreguleres som følge af ikrafttræden af § 6, stk. 1-6 og 8 i lov nr. 393, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 27. Netvirksomheder, der udbetaler elproduktionstilskud, skal for hver elproducent opgøre efterreguleringsbeløbet. Senest den 15. juli 2003 udsender netvirksomhederne opgørelser til elproducenterne, jf. § 27, stk. 3. Senest 20 dage efter modtagelsen skal elproducenten, såfremt opgørelsen kan godkendes, sende opgørelsen til Energistyrelsen i underskrevet stand. Såfremt opgørelsen ikke kan godkendes, skal elproducenten indenfor samme frist fremsende korrigeret opgørelse til Energistyrelsen. Energistyrelsen træffer afgørelse i sager, hvor elproducenten ikke godkender netvirksomhedens opgørelse.

Elproducenter, der har modtaget for meget tilskud, skal tilbagebetale efterreguleringsbeløbet senest den 15. august 2003, eller når Energistyrelsen har truffet afgørelse, i de tilfælde hvor elproducenten ikke har godkendt netvirksomhedens opgørelse, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 27, stk. 1. Udbetaling af tilskud til elproducenter, der har modtaget for lidt tilskud, sker hurtigst muligt, efter told- og skatteforvaltningene har modtaget underretning fra Energistyrelsen om, at elproducenten har godkendt netvirksomhedens opgørelse, eller at Energistyrelsen har truffet afgørelse i de tilfælde, hvor elproducenten ikke godkender netvirksomhedens opgørelse, jf. § 27, stk. 4.

Ophør af tidsbegrænset tilskud til nye industrielle kraftvarmeanlæg - lov 1232Med lov nr. 1232 af 27. december 2003 ydes der ikke tilskud (7 øre) til el produceret på industrielle kraftvarmeanlæg, der er idriftsat den 1. januar 2004 eller senere, eller tilskud (2 øre) til industrielle kraftvarmeanlæg ved udskiftning af større anlægsdele, der idriftsættes fra og med 1. januar 2004, se afsnit F.9.2.2.

Lovændringer mv.Der er de seneste år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

768

06.10.1997 Lovbekendtgørelse

377

02.06.1999 Ophævelse af tilskud til vedvarende energi mv.
1277 20.12.2000 Den systemansvarlige virksomheds opgaver mv.
393 06.06.2002 Omlægning af tilskud for naturgasbaserede decentrale kraftvarmeanlæg, tilskud til biogasbaseret elproduktion, tilskud baseret på måling i stedet for afregning
452 10.06.2003 Forbrændring af kød- og benmel mv.
490 13.06.2003 Lovbekendtgørelse
1232 27.12.2003 Ophør af tilskud til nye industrielle kraftvarmeanlæg, forsyningssikkerhed
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
550 06.06.2007 Omlægning af tilskud til industrielle værker mv. 
1331  30.11.2007  ►Lovbekendtgørelse◄