KlageSKAT`s afgørelser efter punktafgiftslovgivningen kan påklages til Landsskatteretten, som træffer endelig administrativ afgørelse.

Der vil i afgørelserne blive givet nærmere klagevejledning.

LandsskatterettenLandsskatteretten afgør klager over

  • SKAT`s afgørelser
  • Skatterådets afgørelser.

Reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 16 finder anvendelse ved klager til Landsskatteretten.

KlagefristDer kan klages over en afgørelse inden 3 måneder fra modtagelsen af SKAT`s afgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1.

DomstoleneSager, hvor der er truffet endelig administrativ afgørelse af Landsskatteretten, kan indbringes for domstolene. Dette skal ske ved Vestre eller Østre Landsret alt efter, hvor virksomheden er registreret. Indbringelse for domstolene skal ske inden 3 måneder fra afgørelsens dato.

Hvis der er forløbet mere end 6 måneder efter den påklagede afgørelses indbringelse for den endelige administrative instans, kan afgørelsen dog indbringes for domstolene, selv om den endelige administrative instans endnu ikke har truffet en afgørelse.

Processuelle reglerDe nærmere regler for klager mv. fremgår af vejledningen Processuelle regler på told- og skatteforvaltningens område.