Udledningsvirksomheden skal opgøre det særlige bundfradrag for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg.

Energiindhold
§ 34, stk. 3
Andelen af den målte svovludledning for hvert brændsel opgøres i forhold til den indfyrede energimængde ud fra energiindholdet i brændslerne. Energiindholdet i de enkelte brændsler fremgår af F.2.4.4.

KulprodukterHvis det særlige bundfradrag for kulprodukter i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg og til samme brændsel i andre ovn- eller kedelanlæg på samme geografiske sted. Disse andre ovn- og kedelanlæg skal opfylde betingelserne for bundfradrag for kulprodukter.

Bundfradraget for kulprodukter kan ikke overføres til andre brændsler i andre ovn- eller kedelanlæg.

FuelolieHvis det særlige bundfradrag for fuelolie i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre ovn- eller kedelanlæg inden for samme geografiske område, men ikke til andre brændsler.

Uudnyttet bundfradragVirksomheden kan overføre uudnyttede særlige bundfradrag for kulprodukter og fuelolie til andre afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode skal virksomheden foretage en acontoopgørelse af udledning af svovl, særlig bundfradrag og evt. uudnyttede særlige bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder.

Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede særlige bundfradrag. Reguleringen af afgiften medtages på afgiftsangivelsen for december.

Eksempel (2009-sats anvendt)
Virksomheden betaler afgift af den udledte SO2. Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag og har i januar måned forbrugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand og 100.000 liter gasolie i sine kedler. Kedlerne fører til samme skorsten. Opmålt udledt mængde SO2: 611 kg. Energiindhold i stenkul: 25,2 GJ/t - gasolie: 35,9 MJ/l.

Samlet energiindhold

i stenkul 100 ton x 25,2 GJ = 2.520 GJ
i gasolie 100.000 l x 35,9 MJ x 1 GJ/1.000 MJ = 3.590 GJ
Energiindhold i alt   6.110 GJ

Fordeling af målt mængde SO2
Stenkul 611 kg SO2 x 2.520 GJ/6.110 GJ = 252 kg SO2
Gasolie 611 kg SO2 x 3.590 GJ/6.110 GJ = 359 kg SO2
I alt   611 kg SO2
 
Beregning af afgiftens størrelse
Stenkul: Tørvægt 90 ton    
Afgift 252 kg SO2 x 10,4 kr. = 2620,80 kr.
÷ særligt bundfradrag 90.000 kg x 0,28 pct. x 20,8 kr. = 5.241,60 kr.
Afgift af stenkul = 0 kr.
Uudnyttet bundfradrag = -2.620,80 kr.
 
Gasolie:
Afgift 359 kg SO2 x 10,4 kr. = 3.733,60 kr.
÷ ej berettiget til særligt bundfradrag = 0 kr.
÷ uudnyttet bundfradrag for stenkul = 2.620,80 kr.
Afgift af gasolie   1.112,80 kr.
 
Samlet afgift Stenkul 0 kr.
  Gasolie 1.112,80 kr.
  Afgift i alt 1.112,80 kr.