§ 9, stk. 4 og
bek. § 10, stk. 1-2
Virksomheden kan vælge at beregne godtgørelsen efter det minimum af svovl, der bindes i de enkelte materialer. Minimumsindholdet skal anmeldes og dokumenteres over for SKAT og for en periode på mindst 6 måneder ad gangen.

bek. § 10, stk. 3Det er en betingelse for at bruge denne metode, at virksomheden har indgået aftale med et akkrediteret laboratorium, der uanmeldt skal udtage stikprøver af det materiale, som svovlen er bundet i.

Antallet af målinger, som laboratoriet skal foretage, fastsættes ved, at den (forventede) årlige godtgørelse divideres med 50.000, idet der dog skal foretages mindst 4 målinger pr. år.

Antallet af prøver skal stå i rimeligt forhold til mængden af materialet og skal foretages af en repræsentativ del af materialet.

bek. § 10, stk. 4Viser en måling et lavere svovlindhold end det anmeldte minimum lægges den til grund for afgiftsberegningen i de seneste 12 måneder, ligesom hyppigheden af målingerne fordobles de næste 12 måneder.

Opgørelse mv.Om opgørelse, regnskab og erklæring, se G.11.5.2.1

Eksempel - flere brændsler (2009-sats anvendt) 
Virksomheden har i januar måned forbrugt 100 ton gas og 100 ton stenkul med 10 pct. vand (90 ton tørstof) i samme kedel. En del af svovlen bindes til roepiller. Virksomheden har til SKAT anmeldt, at der i roepiller bindes mindst 0,1 pct. svovl.

 Svovlindhold i roepiller (100 + 90 ton) x 0,1 pct. =  190 kg svovl
 Afgift  14.601,60 kr.
 ÷ godtgørelse 190 kg x 20,8 kr. =  3.952 kr.
 Afgift efter godtgørelse  10.649,60 kr.

Udbetaling af
godtgørelse
§ 9, stk. 8
Godtgørelsen udbetales ved, at virksomheden fratrækker beløbet på afgiftsangivelsen for den pågældende afgiftsperiode.