bek. § 9, stk. 1-2Virksomheden skal opgøre mængden af det materiale, som svovlet bindes i, og foretage stikprøvemålinger af svovlindholdet i et omfang og med en hyppighed, der gør stikprøven repræsentativ. Omfang og hyppighed afhænger derfor af ensartethed og stabilitet i virksomhedens brændselssammensætning, produktionsforhold og brændselsudnyttelse mv.

SKAT fastsætter antallet af prøver og hyppighed af prøvetagningen for virksomheden. Der skal dog mindst foretages 8 prøver årligt.

bek. § 11Hvis svovlen bindes i andre materialer end aske, skal materialets oprindelige svovlindhold bestemmes og fradrages svovlindholdet i materialet efter binding. Virksomheden får dermed ikke godtgørelse af det oprindelige svovlindhold.

Ved bestemmelse af svovlindholdet i det oprindelige materiale skal virksomheden følge samme procedure som beskrevet i G.11.5.2.2.

Opgørelse
bek § 12, stk. 1-2
Virksomheden skal for hver afgiftsperiode foretage en samlet opgørelse af den mængde svovl, der er bortrenset, bundet eller produceret, samt af svovlindholdet i de brændsler, der er forbrugt i perioden.

Regnskab
bek § 12, stk. 3
Virksomheden skal indrette regnskabet således, at den for hvert brændsel og for hvert ovn- og kedelanlæg kan dokumentere, hvilke mængder svovlholdige brændsler, der er forbrugt. Regnskabet skal ligeledes være indrettet således, at den for hvert brændsel og hvert ovn- eller kedelanlæg kan dokumentere mængden af svovl, der er bortrenset, bundet eller produceret, samt afgiften heraf. Endelig skal regnskabet tilrettelægges på en sådan måde, at der kan føres kontrol med den korrekte godtgørelse af afgiften.

Erklæring
bek. § 12, stk. 4
Virksomheden skal vedlægge en erklæring udfærdiget af et akkrediteret laboratorium om, at den anvendte målemetode kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften.

Eksempel 1 (2009-sats anvendt)
Virksomheden har i januar måned forbrugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand i en kedel. Svovlindhold i tørstof 0,78 pct. I asken er der målt et svovlindhold, der svarer til 234 kg.

Mængde kul uden vand 100 ton ÷ 10 pct. =

90 ton

Afgift 90.000 kg x 0,78 pct. x 20,8 kr. =

14.601,60 kr.

÷ godtgørelse 234 kg x 20,8 kr. =

4.867,20 kr.

Afgift efter godtgørelse

9.734,40 kr.

Eksempel 2 (2009-sats anvendt)
Virksomheden har januar måned brugt 46 ton jordoliekoks og 90 ton stenkul (tørstofmængder) i samme kedel. I asken er der målt et svovlindhold, der svarer til 445 kg. Svovlindhold i jordoliekoks: 1,0 pct. og i stenkul: 0,78 pct.

Svovl i jordoliekoks 46.000 kg x 1,0 pct. =

460 kg svovl

Svovl i stenkul 90.000 kg x 0,78 pct. =

702 kg svovl

I alt svovl =

1.162 kg svovl

Fordeling af askesvovlen

- jordoliekoks 445 kg x 460/1162=

176 kg

- stenkul 445 kg x 702/1162=

269 kg

 

 

Afgift af jordoliekoks 460 kg x 20,8 kr. =

9.568 kr.

÷ godtgørelse 176 kg x 20,8 kr. =

3.660,80 kr.

Afgift efter godtgørelse

5.907,20 kr.

   
Afgift af stenkul 702 kg x 20,8 kr. =

14.601,60 kr.

÷ godtgørelse 269 kg x 20,8 kr. =

5.595,20 kr.

Afgift efter godtgørelse

9.006,40 kr.


Eksempel 3 (2009-sats anvendt)
Virksomheden fører røgen fra afbrænding gennem kalkstøv. Der er brugt 100 ton kalk, hvor svovlindholdet før afbrændingen var 10 kg og efter afbrændingen 150 kg.

Godtgørelsen er (150 kg ÷ 10 kg) x 20,8 kr. =

2.912 kr.