Forord Afgift af svovl fremgår af lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006 med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften blev indført ved lov nr. 421 af 14. juni 1995, der trådte i kraft den 1. januar 1996 og har til formål at begrænse udledningen af svovl (svovldioxid) til luften.

Afgiften pålægges svovlindholdet i svovlholdige brændsler og drivmidler og omfatter både fossile brændsler (mineralolieprodukter, kul og naturgas) og andre svovlholdige brændsler som træ, halm og affald.

Der skal som hovedregel også betales energiafgift og CO2-afgift af de energiprodukter, hvoraf der skal betales svovlafgift. Der henvises til kapitlerne om de enkelte energiafgifter og CO2-afgift, se del F.

Som en følge lov om CO2-kvoter er der ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 (L 229) sket en mindre ændring af adgangen til særligt bundfradrag for energitunge virksomheder, se G.11.4.8. Adgangen til fradrag gælder herefter generelt for virksomheder, der er omfattet af CO2-kvotereguleringen. Ændringerne skal godkendes af EU-Kommissionen. Skatteministeren udsteder en ikrafttrædelsesbekendtgørelse, når der foreligger en godkendelse. Ændringerne vil få virkning fra 1. januar 2005. Der henvises endvidere til note 8 til lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006.  . 

Der findes endvidere en bekendtgørelse om måling af svovl, jf. bekendtgørelse nr. 1163 af 21. december 1995.

Lovændringer mv.Der er sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

688

17.09.1998  Lovbekendtgørelse 

380

02.06.1999  Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse 

390

02.06.1999  Kraftvarmeværker 

165

15.03.2000  Opkrævningsloven 

1029

22.11.2000  Afskaffelse af hæftestraf 

1297

20.12.2000 Afgiftstekniske ændringer

393

06.06.2002  Ophævelse af afgiften af visse biobrændsler, standardgodtgørelse ved røgrensning og særligt bundfradrag ved køb af procesvarme

464 

09.06.2004 Særligt bundfradrag til CO2-kvotevirksomheder *) 

325 

18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

428

06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 

 1417

21.12.2005  Svovlafgiftsfritagelse af egne fremstillede energiprodukter, der anvendes til produktion af tilsvarende energiprodukter 

 78

08.02.2006 Lovbekendtgørelse 

►1536◄

►19.12.2007◄ ►Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne)◄
*) Ikke trådt i kraft - afventer EU-Kommissionens godkendelse.