åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.3 Affald" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Forord Afgift af affald fremgår af lov om afgift af affald og råstoffer, lovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006, se nedenstående oversigt.

Affaldsafgiften blev indført i 1987 med det formål at begrænse affaldsmængderne og øge incitamentet til genanvendelse.

Affaldsafgiften er en national afgift, der ikke er EU-harmoniseret. Den miljømæssige regulering af affald er karakteriseret ved et tæt samspil mellem EU-regulering og national regulering.

De overordnede rammer og principper skitseres i EU-reguleringen, og den væsentligste retsakt er direktivet om affald - affaldsrammedirektivet (direktiv 75/442/EØF som ændret ved direktiv 91/156/EØF).

Direktivet fastslår det behandlingshierarki, som affaldsafgiftsloven er bygget op efter, dvs. at affaldsforebyggelse er højest prioriteret. Herefter følger genanvendelse, dernæst forbrænding med energiudnyttelse, og endelig skal det affald, der ikke kan behandles på anden måde, deponeres.

Affaldsrammedirektivet er i Danmark bl.a. gennemført i Miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse)samt affaldsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1473 af 21. december 2009).


Folketinget har henholdsvis den 28. maj og 29. maj 2009 vedtaget lov nr. 461 og lov nr. 527 af 12. juni 2009.

Lovændringerne medfører bl.a. ændringer ved deponering og mellemdeponering af affald, samt at affaldsafgiftsloven alene vil vedrøre deponering af affald og ikke længere både deponering og forbrænding af affald.

Lovændringerne medfører følgende ændringer ved deponering og mellem deponering af affald:

 • Ændringer i afgiftssatsen ved mellemdeponering af affald som følge af, at affaldsforbrændingsafgiften omlægges til en afgift på energi og CO2
 • Udbetaling af negativ afgift ved overskydende vægt ved deponering af affald (mængden af fraført affald overstiger mængden af tilført affald)
 • Forhøjelse af afgiften ved deponering af affald fra 375 kr./ton til 475 kr./ton
 • Afgift ved deponering af farligt affald.

Disse ændringer er særskilt beskrevet i nyhedsbrevet Deponering og mellemdeponering af affald - afgiftsmæssige ændringer 

Affaldsforbrændingsafgiften omlægges til en almindelig afgift på energi og CO2. Omlægningen gennemføres samlet ved følgende initiatativer:

  • Afskaffelse af affaldsforbrændingsafgiften
  • Forhøjelse af affaldsvarmeafgiften
  • Der indføres CO2-afgift ved affaldsforbrænding
  • Statstilskuddet til decentral affaldsbaseret elproduktion afskaffes

De typer affald, som i dag er fritaget for forbrændingsafgiften, berøres ikke af omlægning. Dette gælder dog ikke for farligt affald hvor fritagelsen for afgift på forbrænding af farligt affald ophæves med virkning fra 2014. 

Der vil blive offentliggjort et nyhedsbrev, der beskriver ændringerne i relation til affaldsforbrændingsafgiften.

Bemærk

Afskaffelse af affaldsforbrændingsafgiften er ikke indarbejdet i denne version af vejledningen. Beskrivelse af reglerne vedrørende affaldsforbrændingsafgiften er derfor alene relevant i forhold til afgiftsperioder før 1. januar 2010.  

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

674

13.07.1994 Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996  Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven 

1224

27.12.1996  Ændringer i afgiftspligtigt vareområde og afgiftens størrelse. Afgift af kalk 

335

10.05.1997  Lovbekendtgørelse 

1098

29.12.1997  Klagestrukturen 

1099

29.12.1997  Ophævelse af genanvendelsesvirksomheders adgang til kompensation for affaldsafgiften mv. 

1107

29.12.1997  Afgift af fossile brændsler og biomasser 

570

03.08.1998  Lovbekendtgørelse 

1034

23.12.1998  Afgiftsforhøjelse 

380

02.06.1999  Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse 

165

15.03.2000  Opkrævningsloven 

359

22.05.2000  Afgiftsfritagelse i forbindelse med forebyggelse af BSE 

1029

22.11.2000  Afskaffelse af hæftestraf 

1295

20.12.2000  Afgiftsforhøjelse 

487

07.06.2001  Afgiftsfritagelse i forbindelse med forebyggelse af BSE 

1057

17.12.2002 Ændring af bl.a. afgiftspligtigt vareområde og reglerne for mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

127

27.02.2004  Bl.a. forlængelse af afgiftsfritagelse for deponering af aske og slagger fra forbrænding af kød- og benmel

325

18.05.2005 Indsættes henvisning til strfl. § 289 i § 33, stk. 3

428

06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 

1408 

21.12.2005  Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport 

512 

07.06.2006  Fritagelse fra affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner, der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning 

515 

07.06.2006  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 

1165 

27.11.2006  Lovbekendtgørelse 

529

17.06.2008

 Fritagelse i forbindelse med cementproduktion

461 12.06.2009

 Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften

527 12.06.2009

Skattereformen, Forårspakke 2.0 - Forhøjelse af affaldsafgiften, afgift på farligt affald