Forord Afgift af affald fremgår af lov om afgift af affald og råstoffer (Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Affaldsafgiften blev indført i 1987 med det formål at begrænse affaldsmængderne og øge incitamentet til genanvendelse.

Affaldsafgiften er en national afgift, der ikke er EU-harmoniseret. Den miljømæssige regulering af affald er karakteriseret ved et tæt samspil mellem EU-regulering og national regulering.

De overordnede rammer og principper skitseres i EU-reguleringen, og den væsentligste retsakt er direktivet om affald - affaldsrammedirektivet (direktiv 75/442/EØF som ændret ved direktiv 91/156/EØF).

Direktivet fastslår det behandlingshierarki, som affaldsafgiftsloven er bygget op efter, dvs. at affaldsforebyggelse er højest prioriteret. Herefter følger genanvendelse, dernæst forbrænding med energiudnyttelse, og endelig skal det affald, der ikke kan behandles på anden måde, deponeres.

Affaldsrammedirektivet er i Danmark bl.a. gennemført i Miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer) samt affaldsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27. juni 2000 med senere ændringer).

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

674

13.07.1994 Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996  Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven 

1224

27.12.1996  Ændringer i afgiftspligtigt vareområde og afgiftens størrelse. Afgift af kalk 

335

10.05.1997  Lovbekendtgørelse 

1098

29.12.1997  Klagestrukturen 

1099

29.12.1997  Ophævelse af genanvendelsesvirksomheders adgang til kompensation for affaldsafgiften mv. 

1107

29.12.1997  Afgift af fossile brændsler og biomasser 

570

03.08.1998  Lovbekendtgørelse 

1034

23.12.1998  Afgiftsforhøjelse 

380

02.06.1999  Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse 

165

15.03.2000  Opkrævningsloven 

359

22.05.2000  Afgiftsfritagelse i forbindelse med forebyggelse af BSE 

1029

22.11.2000  Afskaffelse af hæftestraf 

1295

20.12.2000  Afgiftsforhøjelse 

487

07.06.2001  Afgiftsfritagelse i forbindelse med forebyggelse af BSE 
1057 17.12.2002 Ændring af bl.a. afgiftspligtigt vareområde og reglerne for mellemdeponering af forbrændingsegnet affald
 127 27.02.2004  Bl.a. forlængelse af afgiftsfritagelse for deponering af aske og slagger fra forbrænding af kød- og benmel
 325 18.05.2005 Indsættes henvisning til strfl. § 289 i § 33, stk. 3
428 06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
1408 21.12.2005 Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport