§§ 4-5
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

I den opgjorte afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage varer, der er udleveret ubeskattet i månedens løb, se A.7.1.2. Den ubeskattede udlevering omfatter dog ikke varer til diplomater mfl.

►Landsskatteretten har, jf. SKM2008.978LSR, anset differencen mellem faktisk varebeholdning og lagerført varebeholdning på et færdigvarelager som svind, der var afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 4, stk. 1, idet svindet måtte anses som en "udlevering" i bestemmelsens forstand.◄

Der gælder følgende supplerende regler for oplagshavere, der er registreret efter loven:

Emballage
Stykafgift
Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af emballager, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne ubeskattet fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder. For aftapningsvirksomheder omfatter den afgiftspligtige mængde antallet af udleverede påfyldte emballager.

§ 5, stk. 1, nr. 6For emballager, der er udleveret ubeskattet til en køber til formål, der ikke medfører afgiftspligt for emballagen (ubrugte emballager), skal virksomheden i forbindelse med ordreoptagelsen kræve, at køberen giver oplysning om emballagens anvendelse, jf. lovens § 15, stk. 5. Fakturaen skal forsynes med tydelig angivelse af, at emballagen er leveret uden afgift og derfor ikke må anvendes til formål, der medfører afgiftspligt.

§ 3a
Styk- og vægtafgiftspligtige emballager påfyldt indhold, jf. § 1, nr. 1-3 (drikkevareemballager mv.) kan ikke leveres (overføres) ubeskattet til en anden registreret virksomhed.

Emballage
Vægtafgift
Opgørelsen foretages på grundlag af virksomhedens udlevering af emballerede varer i afgiftsperioden.

Der skal for hver emballeret vare foreligge en opgørelse over den anvendte emballages sammensætning og vægt og det samlede antal udleverede emballerede varer, se G.1.2.2.2.

Til den afgiftspligtige udleverede mængde skal ikke medregnes

  • emballager, hvoraf der tidligere er betalt afgift (genpåfyldelige emballager)
  • emballager til vareprøver, der ikke er beregnet til salg, og hvor emballagens art og form klart adskiller sig fra emballager til varer, der almindeligvis sælges.

§ 3aVægtafgiftspligtige emballager, der er påfyldt indhold, kan leveres (overføres) ubeskattet til en anden registreret virksomhed, dog bortset fra varer omfattet af § 1, nr. 1-3 (drikkevareemballager mv.).

Bæreposer
Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af poser, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne ubeskattet fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder.

Hvis udlevering og/eller fakturering af poser sker i antal stk., kan omregning til kg ske på basis af en vægt pr. stk., der er beregnet ved vejning af mindst 100 poser.

Engangsservice
Pvc-folier
Se de generelle regler i A.7.