Forord Afgift af emballager mv. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

EmballagerAfgift af emballager blev indført ved lov nr. 634 af 21. december 1977 og trådte i kraft den 1. februar 1978. Afgiften har til formål at opnå et mindre emballageforbrug, herunder at øge genanvendelsen, og dermed samtidigt nedsætte affaldsmængderne.

Loven omfattede fra begyndelsen kun emballager til drikkevarer, spiseolier mv., men er ændret flere gange siden, bl.a. pr. 1. april 1998, hvor der blev lagt afgift på bestemte emballagetyper, nemlig alle flasker og dunke, uanset materiale, og med stykafgiftssatser, der varierede efter materialearten og volumenindhold.

Fra 1. januar 1999 er der fortsat stykafgift efter volumen for visse drikkevareemballager, men for andre varer er den generelle afgift af flasker og dunke ændret til en materiale- og vægtbaseret emballageafgift af alle emballager, uanset form og art, til nogle nærmere bestemte varer.

Fra 1. april 2001 er vægtafgiftssatserne justeret på grundlag af et miljøbaseret indeks.

BæreposerAfgift af poser (bæreposer) blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993 om ændring af lov om afgift af visse detailsalgspakninger og trådte i kraft den 1. januar 1994. Afgiften har til formål at begrænse anvendelsen af bæreposer af papir og plast og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

EngangsserviceAfgift af engangsservice blev indført ved lov nr. 259 af 9. juni 1982 om ændring af lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger og trådte i kraft den 15. juni 1982. Afgiften har til formål at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

Ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 blev afgiften fra 1. april 2001 overført til emballageafgiftsloven og blev samtidig ændret fra en værdiafgift til en vægtafgift. Ved lovændringen blev engangsservice til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse omfattet af afgiften. Bestemmelserne om engangsserviceafgift fra før 1. april 2001 fremgår af afsnit G.2 i vejledningen fra 2000.

Pvc-folierAfgift af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid til emballering af levnedsmidler blev indført ved lov nr. 439 af 26. juni 1998 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og trådte i kraft den 1. januar 1999. Afgiften har til formål at fremme brugen af mere miljøvenlige former for folier til emballering.

Ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 blev afgiften fra 1. april 2001 overført til emballageafgiftsloven, og afgiften blev samtidig forhøjet. Bestemmelserne om pvc-folieafgift fra før 1. april 2001 fremgår af afsnit G.16 i vejledningen fra 2000.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.

Dato Ændring

101

13.02.2001  Lovbekendtgørelse

1057

17.12.2002 Afgiftsfritagelse for genpåfyldelige trykbeholdere, afgift af emballager til smøreolier mv.
1217 27.12.2003  Afgiftsnedsættelse - emballager til øl og mineralvand
1392  20.12.2004  Afgiftsnedsættelse - emballager til alkoholsodavand mv.
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
1410  21.12.2005  Konsekvensændringer i bilag 1 til emballageafgiftsloven som følge af lov nr. 1392 af 20.12.2004 
408  08.05.2006 Lov om ændringer af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II)
509 07.06.2006  Lettelse af administrative byrder
515  07.06.2006  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
1579  20.12.2006  Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker* 
* Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Når tidspunktet for, hvornår loven træder i kraft kendes, vil der blive udsendt nyhedsbreve om ændringerne, og ændringerne vil samtidig blive indarbejdet i vejledningen.