Afgiftsfri indførsel
§ 9
Der er afgiftsfrihed for gødning mv. med indhold af kvælstof, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfriheden efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Afgiftsgodtgørelse
§ 10, stk. 1
Virksomheder, der ikke er registreret efter kvælstofafgiftsloven, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af afgift af varer, som:

  • leveres til udlandet
  • leveres til virksomheder, der er registreret efter Plantedirektoratets regler i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. § 7
  • leveres til virksomheder, der har bevilling til at få afgiftspligtige varer leveret afgiftsfrit til industrielt brug, jf. § 8.

Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 1.000 kr.

Ikke-registrerede virksomheder, der jævnligt foretager sådanne leverancer, vil kunne få en stående tilladelse til afgiftsgodtgørelse fra told- og skatteforvaltningen.

Til industrielt brug
§ 10, stk. 2
Virksomheder, der anvender afgiftspligtige varer til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning, og som ikke kan opnå bevilling til at få afgiftspligtige varer leveret afgiftsfrit, jf. § 8, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 1.000 kr.

Jordbrugsvirksomheder
§ 10, stk. 3
Anmeldelse til Plantedirektoratets register efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække kan for visse mindre jordbrugsvirksomheder ske på frivillig basis. En anmeldelse til registeret får i disse tilfælde virkning fra førstkommende 1. august, når virksomheden tilmelder sig senest den 31. juli. Fx vil en anmeldelse til registeret den 24. maj 2001 medføre, at virksomheden får ret til at købe afgiftsfri handelsgødning med virkning fra 1. august 2001.

Hvis virksomheden er nystartet eller har pligt til at være tilmeldt Plantedirektoratets register får anmeldelsen til registeret virkning for hele den igangværende planperiode fx vil en anmeldelse den 17. april 2001 få virkning fra den 1. august 2000, idet planperioderne går fra 1. august og til 31. juli. Virksomheden kan herefter anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af den betalte afgift af de varer, som virksomheden har indkøbt til brug i virksomheden fra den 1. august 2000 og indtil den dato, hvor registreringen finder sted. Ved registreringen udsteder Plantedirektoratet et bevis for registreringen, som virksomheden anvender som dokumentation for retten til at købe afgiftsfri handelsgødning.

Plantedirektoratet har tidligere i visse tilfælde tilladt registrering med tilbagevirkende kraft for en allerede afsluttet planperiode og udstedt bevis for registreringen i overensstemmelse hermed. Fx har Plantedirektoratet den 31. august 2000 udstedt et registreringsbevis, som gav en jordbrugsvirksomhed ret til at købe afgiftsfri handelsgødning med virkning fra den 1. august 1998. Virksomheden har efterfølgende søgt om godtgørelse af den betalte afgift af varer, som virksomheden har indkøbt til brug i virksomheden i tiden fra 1. august 1998.

ToldSkat afslog at godtgøre den betalte afgift for de tidligere afsluttede planperioder med henvisning til bestemmelsen i § 10, stk. 3, som kun giver hjemmel til at godtgøre betalt afgift i tiden fra den 1. august i det planår, hvor registreringen finder sted.

Sagen blev indbragt for Landsskatteretten, der den 13. december 2000 afsagde en kendelse, der gav jordbrugsvirksomheden ret til godtgørelse af kvælstofafgiften for allerede afsluttede planperioder i overensstemmelse med det af Plantedirektoratet udstedte registreringsbevis. Landsskatteretten fandt, at det måtte anses for mest rimeligt, at virksomheden blev berettiget til godtgørelse af kvælstofafgift i tiden fra 1. august 1998 (TfS 2001,672).

ToldSkat indbragte ikke kendelsen for landsretten, da Plantedirektoratet ifølge nærmere aftale mellem Skatteministeriet og Fødevareministeriet med virkning fra 1. august 2001 ikke længere udsteder registreringsbeviser med tilbagevirkende kraft for allerede afsluttede planperioder. Praksis i Plantedirektoratet stemmer herefter overens med kvælstofafgiftsloven § 10, stk. 3.

Desuden blev told- og skatteregionerne ved TSS-cirkulære nr. 2001-18 anmodet om at omgøre relevante sager for planperioderne 1998-1999, 1999-2000 og 2000-2001, så jordbrugsvirksomhederne fik godtgjort betalt kvælstofafgift i overensstemmelse med de af Plantedirektoratets udstedte registeringsbeviser for at sikre en ensartet behandling af sager om godtgørelse af kvælstofafgift.

Ved ændring af gødskningsloven - lov nr. 203 af 25. marts 2003 - blev det muligt i særlige tilfælde at registrere jordbrugsvirksomheder med virkning for tidligere planperioder. Da kendelsen af 13. december 2000 ikke blev anket, danner den retstilstand på området. Told- og skatteforvaltningen godtgør derfor kvælstofafgift i overensstemmelse med de registreringsbeviser Plantedirektoratet udsteder. Dette gælder også selv om registreringsbeviset er udstedt med tilbagevirkende kraft for en allerede afsluttet planperiode, jf. SKM2003.188.TSS.

§ 10, stk. 3►SKAT kan meddele vognmænd, der anvender afgiftsberigtigede varer til afgiftsfrie formål, jf. § 8, godtgørelse af hele den betalte afgift.◄

►Skærpede miljøkrav til bilers udledning kan løses ved, at der indsprøjtes kvælstofholdinge stoffer (UREA) i udstødningssystemet mellem motoren og SCR-katalysatoren, hvor NOx omdannes til vand og frit kvælstof.◄

►Ved ansøgningen om tilbagebetalingen skal vognmanden anvende blanket 24.047, der kan fås hos SKAT. Blanketten findes også på SKATs hjemmeside, www.skat.dk. Der indsendes en ansøgning om tilbagebetaling, når der i alt er kvitteringer på betalt afgift på mindst 500 kr.◄