åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.13 Spildevand" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Forord Afgift af spildevand fremgår af lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgift af spildevand blev indført ved lov nr. 490 af 12. juni 1996 og trådte i kraft den 1. januar 1997. Afgiften har til formål - på baggrund af den miljøbelastning, som udledningen af forurenende stoffer påfører vandområderne - at give tilskyndelse til en reduktion af de udledte vandmængder, til en forbedring af renseanlæggenes rensning og til en begrænsning af regnvandsmængden i spildevandssystemet.

I medfør af afgiftsloven er der udstedt en bekendtgørelse om måling af spildevand mv., se bekendtgørelse nr. 981 af 18. oktober 2005, der trådte i kraft den 1. november 2005. Bekendtgørelsen bestemmer bl.a., at antallet af prøver til brug for beregningen af spildevandsafgiften kan reduceres til samme antal, som kræves af miljøtílsynsmyndigheden (kommunen). Bekendtgørelse omtales i vejledningen blot som bekendtgørelsen eller i forkortet form som "bek".

Der henvises til G.5 Ledningsført vand, hvor der i forordet redegøres for forskellige regelsæt, der regulerer betaling for vand, herunder vandafgiftsloven (afgift af ledningsført vand, som administreres af staten), betalingsloven (vandafledningsbidraget, som administreres af kommunerne) og endelig spildevandsafgiftsloven (som administreres af staten).

Lov nr. 522 af 12.06.2009Forhøjelse af spildevandsafgiften, og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.m.

Loven er en udmøntning af Skattereformen, Forårspakke 2.0 på følgende aftalepunkter:

  • Spildvandsafgiftens satser for udledning af blandt andet kvælstof, fosfor og organisk materiale forhøjes med 50 pct. . Det vil tilskynde til bedre rensning af spildevandet og dermed reduktion i udledningerne til gavn for vandmiljøet. ►Forhøjelsen afventer EU's godkendelse, og vil først få virkning derefter. Tidshorisonten for EU's godkendelse er ukendt.◄
  • Afgiften på CFC og andre industrielle drivhusgasser sættes op . Afgifterne på disse drivhusgasser kommer til at svare til CO2-afgiften på 150 kr. pr. ton CO2 målt i CO2-ækvivalenter. ►Forhøjelsen afventer EU's godkendelse, og vil først få virkning derefter. Tidshorisonten for EU's godkendelse er ukendt.◄
  • Den volumebaserede afgift på emballage til vin og spititus sættes ned med 50 pct. fra 1. januar 2011. Det vil reducere mængden af flasker, der skylles, og dermed den indirekte statsstøtte til flaskeskyllerierne.

Loven indeholder desuden tekniske justeringer i spildevandsafgiftsloven og vandafgiftsloven.

Der vil blive udarbejdet og offentliggjort nyhedsbreve rettet mod de relevante virksomheder, der via TastSelv vil blive gjort opmærksom på ændringerne.

Lovændringer mv.Der er sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

636

21.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000  Afskaffelse af hæftestraf 
428  06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
524 17.06.2008 Godtgørelsesprocenten ændres fra 97 pct. til 80 pct.* 
522 12.06.2009  Skattereformen, Forårspakke 2.0 
 * Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelsen trådt i kraft den 1. september 2008.