Godtgørelse
§ 3a, stk. 3
Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få godtgjort den betalte afgift af HFC, PFC og SF6, som er anvendt ved produktion af varer, der ikke er omfattet af dækningsafgiftspligten, fx medicinske spraydåser og mobile køleanlæg, se G.12.1.2.1.

Afgiftsgodtgørelsen gælder også stoffer, der er anvendt til vedligeholdelse (efterfyldning) af afgiftsfri varer.

§ 3a, stk. 4 For at få afgiftsgodtgørelse skal virksomheden kunne dokumentere,

  • at der er sket en anvendelse, der berettiger til godtgørelse, og mængden af denne,
  • at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr., og at der er betalt afgift af de pågældende stoffer.

Godtgørelsen er uafhængig af, om stofferne fortsat forefindes i varerne.

Afgiftsfritagelse
§ 3a, stk. 5
I stedet for at indkøbe stofferne med afgift kan told- og skatteforvaltningen give tilladelse (bevilling) til, at stofferne købes hos registrerede virksomheder uden afgift, men det er en betingelse,

  • at virksomheden udelukkende producerer eller vedligeholder varer, der ikke er omfattet af dækningsafgiften, og
  • at virksomheden ikke har videresalg af afgiftspligtige stoffer.

Udførsel
§ 7
Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af afgift af varer med indhold af stoffer (CFC, HFC, PFC og SF6), som enten er fremstillet her i landet, eller som der er betalt dækningsafgift af ved modtagelse fra udlandet, og som virksomheden efterfølgende leverer til udlandet.

Afgiftsgodtgørelsen efter § 7 omfatter også udførsel af rene stoffer.

Afgiftsgodtgørelsen er betinget af, at virksomheden ►kan fremlægge dokumentation for de udførte varers indhold af afgiftspligtige stoffer, fx ved fabrikanterklæringer, der henvises til nedenfor nævnte afgørelse SKM2006.788.LSR.◄ Godtgørelsen omfatter kun varernes faktiske indhold af stoffer.

Ved reeksport af varer, for hvilke der ved varemodtagelsen er betalt dækningsafgift, beregnes afgiftsgodtgørelsen på grundlag af denne. Standardvægtene vedr. afgift af HFC, PFC og SF6 ved indførsel af varer kan ikke bruges ved godtgørelse af afgiften for varer, der er fremstillet her i landet og efterfølgende udføres til udlandet.

Der kan endvidere ydes afgiftsgodtgørelse ved levering af beskattede varer, herunder rene stoffer, til skibe i udenrigsfart (bortset fra lystfartøjer og danske fiskerfartøjer).

►Et selskab blev, jf. SKM2006.788.LSR anset for berettiget til godtgørelse af CFC-afgift vedrørende indholdet af CFC indeholdt i brugte køle- og fryseskabe, der udførtes fra Danmark.◄

BevillingAf praktiske grunde bør virksomheder, der ønsker at få afgiftsgodtgørelse, forud anmode told- og skatteforvaltningen om en bevilling til afgiftsgodtgørelse.

GodtgørelsesblanketVed anmodning om konkret godtgørelse skal virksomheden bruge godtgørelsesblanket nr. 29.002, som kan fås elektronisk eller hos told- og skatteforvaltningen.