Dato for offentliggørelse
15 jan 2007 08:08
Overordnede emner
Afgift
Resumé
Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2006.
Hvad er nyt?

A.14 Klagevejledning

B.4 Mineralvand

C.3 Cigaretpapir, skrå og snus

 • Lov nr. 1583 af 20. december 2006 om ændring af chokoladeafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, og forskellige andre afgiftslove (Ændring af dæknings- og råstofafgiften og afgiften på kaffe og te og forlængelse af afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer), se C.3

D.1 Chokolade- og sukkervarer

D.3 Kaffe og te

 • Lov nr. 1583 af 20. december 2006 om ændring af chokoladeafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, og forskellige andre afgiftslove (Ændring af dæknings- og råstofafgiften og afgiften på kaffe og te og forlængelse af afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer), se D.3.3

E.1 Motorkøretøjer

F.1 Mineralolieprodukter

 • Skatterådet - Biobrændsler er ikke affaldsafgiftspligtige, hvis der ikke er tale om restprodukter fra anden produktion omfattet af affaldsbekendtgørelsen. Biobrændsler bliver afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, når de sammenblandes med afgiftspligtige olieprodukter inden indfyring i en kedel, SKM2006.728.SR, se F.1.1

F.2 Kul og affaldsvarme

 • Vestre Landsretsdom af 22. september 2006 - Prisen for el fra et centralt kraftvarmeværk var ikke kalkuleret på baggrund af værkets omkostninger ved elproduktionen. Betingelsen "indregnet i elprisen" i kulafgiftslovens § 7, stk. 1, var ikke opfyldt, SKM2006.735.VLR, se F.2.5
 • Lovbekendtgørelse nr. 1068 af 30. oktober 2006, bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., se F.2

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

 • Skatterådet - ingen afgiftsgodtgørelse for elforbrug i materiel, der udlejes. Elafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1, SKM2006.804.SR, se F.6.2.1
 • Højesteretsdom af 20. november 2006 - Højesteret stadfæstede Landsrettens dom. Hotellernes/feriecentrenes badelande blev anset for omfattet af begrebet "forlystelse" i bilagene til elafgiftsloven og vandafgiftsloven. Afgiften kan ikke tilbagebetales, SKM2006.654.HR, se F.6.6.2
 • Landsskatteretskendelse af 28. februar 2006 - Varmeværket producerede varme på to kedellinjer, dels et halmfyringsanlæg dels et oliefyret anlæg. Varmeværket var ikke berettiget til at anvende mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 13 (dagældende) ved beregning af en evt. tilbagebetaling af afgiften, idet vurderingen af om betingelserne er opfyldt, skal foretages på grundlag af forbrug indfyret i det enkelte anlæg, SKM2006.366.LSR, se F.6.4.6

G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

 • Lov 1579 af 20. december 2006 om ændring af emballageafgiftsloven (Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker), se G.1 *Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Nyhedsbreve udsendes, når loven træder i kraft. På samme tidspunkt vil ændringerne blive indarbejdet i vejledningen.

G.3 Affald

G.4 Råstoffer

G.8 Klorerede opløsningsmidler

G.9 Batterier

G.10 Blyakkumulatorer

 • Bekendtgørelse nr. 1639 af 13. december 2006 om gebyrer og indberetninger vedrørende blyakkumulatorer. Gebyrerne er for en midlertidig periode nedsat til 0 kr., men virksomhederne skal fortsat indberette til SKAT, hvor mange blyakkumulatorer, der er blevet udleveret mv. fra virksomheden, se afsnit G.10.3. Sker denne indberetning ikke rettidigt, skal der stadig betales et særskilt gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser

G.12 CFC, HFC, PFC og SF6

 • Landsskatteretskendelse af 23. november 2006 - et selskab blev anset for berettiget til tilbagebetaling af CFC-afgift vedrørende indholdet af CFC indeholdt i brugte kølemøbler, der blev udført fra Danmark, SKM2006.788.LSR, se G.12.5
ISBN-nummer
978-87-7059-070-2
Pdf-udgave
11_Punktafgiftsvejledning 2007-1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2007-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.