Forord Afgift af CFC, HFC, PFC og SF6 fremgår af lovkendtgørelse nr. 208 af 22. marts 2001 om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser (afgift på klorfluorkarboner, haloner, hydrofluorkarboner, perfluorboner og svovlhexafluorid) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften af CFC blev indført pr. 1. januar 1989 som et led i en handlingsplan om reduktion af forbruget af CFC (også kaldet freon).

I Skatteministeriets (Miljøministeriets) bekendtgørelse nr. 707 af 20. november 1989 er der fastsat regler om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder klorfluorcarboner og haloner. Der refereres til bekendtgørelsen i de tilfælde, hvor den finder anvendelse.

Loven er sidst ændret ved lov nr. 1288 af 20. december 2000 (lovforslag L 49), hvorefter drivhusgasserne HFC, PFC og SF6 med virkning fra 1. marts 2001 er inddraget under afgiftspligten. Lovens overskrift blev samtidig ændret.

HFCer, PFCer og SF6 er alle kraftige drivhusgasser, der bevirker, at atmosfærens evne til at tilbageholde jordens overskudsvarme øges og dermed, at temperaturen på jorden stiger. Formålet med afgiften er derfor at øge incitamentet til at anvende mere miljøvenlige stoffer end HFC, PFC og SF6, at reducere spild fra eksisterende anlæg, herunder opsamle og genanvende stofferne, og at tilskynde udviklingen af alternativer.

I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 118 af 19. februar 2001 er der fastsat regler om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indføres fra udlandet, og som indeholder HFC, PFC og SF6. Der refereres til bekendtgørelsen i de tilfælde, hvor den finder anvendelse.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

622

30.06.1994 Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996 Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

569

03.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1288

20.12.2000 Afgift hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid
208 22.03.2001 Lovbekendtgørelse
127 27.02.2004 Opdatering af satser og vareområde. Afgiftsfritagelse ved import af brugte køleskabe med henblik på destruktion.
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

428

06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer