§ 3c 

Der kan efter ansøgning gives tilladelse til ratevis (kvartalsvis) betaling af registreringsafgift for udlændingebiler (omfatter også køretøjer tilhørende asylansøgere), dvs. indregistreringspligtige motorkøretøjer tilhørende en udlænding og af denne benyttes under et tidsbegrænset ophold her i landet. Ved udlændinge forstås personer, der ikke har dansk statsborgerskab (personer fra Færøerne og Grønland betragtes ikke som udlændinge).

Ordningen omfatter såvel medbragte som her i landet indkøbte køretøjer.

Køretøjerne skal indregistreres med danske nummerplader.

 De pågældende køretøjer værdifastsættes skønsmæssigt af SKAT (evt. standardpris for fabriksnye køretøjer), så registreringsafgiftsbeløbet kan beregnes.

Ansøgning/tilladelse
bek. § 5, stk. 1

Tilladelse meddeles efter følgende regler:

  • Køretøjet skal forevises for SKAT med henblik på opgørelse af afgiftstilsvaret.
  • Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at opholdet er tidsbegrænset.
  • Motorkøretøjet skal registreres i den pågældendes navn.

Gyldighedsperiode, anvendelse mv.
bek § 5, stk. 2

Tilladelse udstedes for en periode på højst 2 år. Overstiger opholdets varighed 2 år, kan der udstedes ny tilladelse for den næste 2 års periode osv. 

Afgiften

Afgiften betales kvartalsvis forud med 3 pct. pr. påbegyndt kvartal af den beregnede afgift. Udover afgiften betales et tillæg på 1,5 pct. pr. påbegyndt kvartal. Tillægget beregnes på grundlag af den afgift, der står tilbage på saldoen, når afgiften for det pågældende kvartal er betalt. Der svares afgift fra og med begyndelsen af det kvartal, hvori motorkøretøjet bliver registreringspligtig. Det er politiet, der træffer afgørelse om, hvornår et køretøj er indregistreringspligtigt her i landet.

Depositum

Første gang, der skal betales afgift og tillæg, skal der desuden betales et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg. Depositum henstår som sikkerhed i forbindelse med restancer for registreringsforholdet, indtil køretøjet udgår af ordningen.

Anvendelse

Motorkøretøjet må udelukkende føres af de personer, som er omfattet af tilladelsen, eller af personer, der hører til den pågældendes husstand.

Ophør

Tilladelsen bortfalder, når udlændingen tager varigt ophold her i landet. Varigt ophold foreligger eksempelvis i forbindelse med en permanent opholdstilladelse. Pligten til betaling af afgift og tillæg ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten ophører, eller køretøjet efter reparation eller ombygning udgår af ordningen. Ophører registreringspligten i løbet af et kvartal, eller udgår køretøjet af ordningen som følge af reparation eller ombygning, tilbagebetales depositum samt for meget betalt afgift og tillæg.  

Tilbagebetaling af afgift og tillæg sker månedsvis med 1/3 af den betalte afgift for det pågældende kvartal, der er indbetalt for meget. Depositum tilbagebetales desuden, når den samlede afgift er betalt (dvs. efter 8 år og 4 måneder). 

Hvis et køretøj overgår til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse eller i forbindelse med, at en udlænding tager permanent ophold her i landet, forfalder resten af afgiften til betaling. Køretøjet kan dog i stedet berigtiges efter reglerne om afgiftsberigtigelse af brugte køretøjer, jf. lovens § 10 (vurdering ud fra køretøjets aktuelle markedspris).

Manglende betaling

En tilladelse bortfalder, hvis en frist for betaling af afgift og tillæg fastsat i en rykkerskrivelse overskrides. Medmindre køretøjets registreringspligt ophører, skal der i sådanne tilfælde betales den resterende afgiftssaldo for køretøjet.