Nye køretøjer § 4, stk. 1

Afgiftssatsen (fra 1. januar 2008) for nye motorkøretøjer og køretøjer, der har mistet deres afgiftsmæssige identitet:

Køretøj Afgift
Personbiler 105 pct. af 76.400 kr. og 180 pct. af resten
Motorcykler 105 pct. af 8.600-24.100 kr. og 180 pct. af resten

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor. De aktuelle satser kan ses på SKATs hjemmeside (www.skat.dk) under "motorkøretøjer".

Fradrag/tillæg i afgift

Brændstoføkonomiske personbiler § 4, stk. 2-4

Fradrag i afgiften

Der gives et nedslag i registreringsafgiften for nye personbiler (§ 4)med lavt brændstofforbrug:

 • Benzinbiler, der kører længere end 16 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 16 km/liter
 • Dieselbiler, der kører længere end 18 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 18 km/liter

Tillæg til afgiften

Der gives et tillæg til registreringsafgiften for personbiler (§ 4) med højt brændstofforbrug:

 • Benzinbiler, der kører mindre end 16 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 16 km/liter
 • Dieselbiler, der kører mindre end 18 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 18 km/liter.

De omhandlede fradrag/tillæg gælder også for brugte personbiler. Fradragene nedsættes procentvis i forhold til bilens alder, jf. nedenfor.

Brændstofforbrug opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Det bemærkes, at der ikke gives fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for busser (§ 5a) samt hyrevogne og sygetransportkøretøjer (§ 6).

2011-2015

Fradraget for brændstoføkonomiske dieseldrevne personbiler forhøjes og aftrappes i perioden 2011-2015 som følge af, at partikelfilter bliver obligatorisk for personbiler i 2011.

 

Fradrag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grænse for fradrag/tillæg

16 km pr. liter

16,5 km pr. liter.

17 km pr. liter.

17,5 km pr. liter.

18 km pr. liter.

18 km pr. liter.

Minimumsafgift

For nye personbiler skal registreringsafgiften efter nedslag for brændstoføkonomi (men før nedslag afgiften for dieselfiltre og selealarm) udgøre mindst 20.000 kr.

Tillæg for manglende sikkerhedspude § 4, stk. 5

Den afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Brugte køretøjer § 4, stk. 6

For brugte køretøjer beregnes afgiften efter køretøjets afgiftspligtige værdi og efter dets alder med en afgiftssats for hvert alderstrin. Et brugt køretøjs alder regnes fra første registreringstidspunkt. Kan dette ikke fastslås, eller har køretøjet ikke tidligere været registreret (her i landet eller i udlandet), regnes alderen fra køretøjets fremstillingstidspunkt. Afgiften beregnes med følgende satser (fra 15. juni 2007):

Bilens alder Afgift
1-2 år 105 pct. af 55.400 kr. og 180 pct. af resten
2-3 år 105 pct. af 45.900 kr. og 180 pct. af resten
3-4 år 105 pct. af 36.300 kr. og 180 pct. af resten
4-5 år 105 pct. af 26.700 kr. og 180 pct. af resten
5-6 år 105 pct. af 17.200 kr. og 180 pct. af resten
Over 6 år 105 pct. af 7.600 kr. og 180 pct. af resten

Registreringsafgiften for en brugt personbil udgør som en tommelfingerregel ca. 60 pct. af handelsprisen her i landet (inklusive moms og registreringsafgift).

Månedlig satsregulering § 4, stk. 15

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor.

Katalysator § 4, stk. 7

Den afgiftspligtige værdi for brugte personbiler forhøjes med 610 kr., hvis bilen ikke opfylder bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer (bek. af 10. juli 1990) punkt 7.x6.021 (1) og punkt 7.x6.024 (1). Trafikministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinier for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen skal ske.

Brugte motorcykler

Afgiftssatser (fra 15. juni 2007) for brugte motorcykler:

Motorcyklens alder Afgift
1-2 år 105 pct. af 6.300-17.400 kr. og 180 pct. af resten
2-3 år 105 pct. af 5.300-14.500 kr. og 180 pct. af resten
3-4 år 105 pct. af 4.200-11.400 kr. og 180 pct. af resten
4-5 år 105 pct. af 3.100-8.300 kr. og 180 pct. af resten
5-6 år 105 pct. af 2.100-5.400 kr. og 180 pct. af resten
Over 6 år 105 pct. af 1.000-2.400 kr. og 180 pct. af resten

0-1 år gamle personbiler og motorcykler § 4, stk. 12

For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, fastsættes afgiften til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned (30 dage) efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder.

Afgiftsnedskrivningen kan således højst blive 2 pct. pr. afsluttet måned i de første 3 måneder og 1 pct. pr. afsluttet måned i de efterfølgende 8 måneder, jf. at der kun er 11 afsluttede måneder for under ét år gamle biler.

Afgiften kan beregnes med udgangspunkt i den pris (afgift), køretøjet oprindeligt skulle have afgiftsberigtiget til, hvilket kan være en pris, der ligger under den anmeldte standardpris for det pågældende køretøj.

For biler og motorcykler, der her i landet eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., hvis bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Det kan f.eks. være anvendelse til demonstrationsbrug, af politiet, som udlejningsbil eller på køreteknisk anlæg mv.

Værdifastsættelsen foretages af SKAT.

Eksempler med udgangspunkt i en anmeldt standardpris (nypris) for en bil, hvor afgiften udgør 100.000 kr.:

Alder

Afgift
kr.

Km

Særlig anven-
delse (afgiftsfri-
tagelse efter
§ 2, stk. 1)

Fradrag i
afgift
1 pct pr
1.000 km

Maximalt
fradrag
i afgift

Reelt fra-
drag
i afgift
for bilen

Endelig
afgift

1,5 md

100.000

5.000  

nej 

5 pct. 

2 pct.

2.000 kr.

98.000 kr.

7 md

100.000

15.000   

nej

15 pct.  

10 pct. 

10.000 kr.

90.000 kr.

7 md

100.000

5.000

ja = 5.000 kr.
i  ekstra særligt
fradrag

50 pct.  

10 pct.

15.000 kr. inkl. særligt  fradrag 

85.000 kr.

Er der ikke anmeldt en standardpris for køretøjet efter lovens § 9, stk. 2, fastsættes den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som ny, skønsmæssigt, jf registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

Fradrag § 4, stk. 14

Værdien for brugte personbiler og motorcykler (§ 4) nedsættes eller forhøjes med følgende procentdele af de fradrag og tillæg, der kunne være foretaget, eller ville være opkrævet ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt:

Køretøjets alder

Fradrag efter § 3, stk. 2  (selealarm og partikelfilter)

og § 4, stk. 2 (brændstofforbrug)

Fradrag efter

§ 8, stk. 7

(Airbags, blokeringsfri bremser, esp-system mv.)

Tillæg efter § 4,
stk. 3

(brændstofforbrug)

0 - 1 år

17 pct.

30 pct.

17 pct.

1 - 2 år

12 pct.

22 pct.

12 pct.

2 - 3 år

10 pct.

18 pct.

10 pct.

3 - 4 år

8 pct.

14 pct.

8 pct.

4 - 5 år

6 pct.

11 pct.

6 pct.

5 - 6 år

4 pct.

7 pct.

4 pct.

Over 6 år

2 pct.

3 pct.

2 pct.

Fradrag for toldsyn § 3, stk. 4

Fra 1. januar 2005 gives et fradrag i registreringsafgiften på 60 kr., for biler og motorcykler, der registreres 1. gang her i landet, og som har gennemgået et "Toldsyn" hos synsvirksomhederne.

§ 4, stk. 13

Brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der er i åbenbart væsentligt dårligere stand end sædvanligt for alderen eller af andre grunde må antages at have en væsentligt hurtigere værdiforringelse end sædvanligt for alderen, afgiftsberigtiges efter bilens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Det kunne eksempelvis gælde bilen i skemaet, der på 7 måneder har kørt 50.000 km.

Afgiftsberigtigelsen for sådanne køretøjer sker på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi og med følgende satser:

1) Motorcykler: 105 pct. af 7.400-20.400 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5, 5 a og 6: 105 pct. af 64.900 kr. og 180 pct. af resten

Månedlig satsregulering - nye og brugte personbiler § 4, stk. 15 og 16

Afgiftssatserne for nye og brugte personbiler kan ændres for hver kalendermåned, afhængig af prisudviklingen på biler i forhold til den generelle prisudvikling

Satskorrektionen vil i praksis fungere således:

 • Den 10. i en måned offentliggøres Danmarks Statistiks nettoprisindeks for måneden før
 • Umiddelbart efter offentliggør Skatteministeriets departement på internettet (www.skm.dk) konsekvenserne af dette tal for satserne til beregning af registreringsafgift.
 • Satserne offentliggøres også på SKATs hjemmeside (www.skat.dk), hvor der er oprettet en særlig motormenu.
 • Den 1. i en måned gennemregnes alle standardprisanmeldelserne i SKAT's standardprissystem. På baggrund af de anmeldte standardpriser beregnes afgifterne med de nye satser for alle køretøjer samt for ekstraudstyr.
 • På SKATs hjemmeside vil der være mulighed for at beregne den aktuelle registreringsafgift for et køretøj, enten ud fra den afgiftspligtige værdi eller ud fra en given handelspris.
 • I standardprissystemet sker der hver den 1. i måneden en automatisk beregning af afgiften med de nye regulerede satser. Der skal kun indsendes ny standardprisanmeldelse, hvis importøren (den der har anmeldt en standardpris) ønsker at ændre nogle af de oplysninger, der indgår i afgiftsberegningen (nettopris, avancer).
 • Satskorrektionen vedrører alene personbiler, der afgiftsberigtiges med fuld afgift (105/180 pct.). Motorcykler er således ikke omfattet af ordningen.

Fradrag og tillæg for køretøjer under 1 år gamle § 4, stk. 14

For brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der afgiftsberigtiges på grundlag af en vurdering, nedsættes eller forhøjes den afgiftspligtige værdi med følgende procentdele af de fradrag/tillæg, der kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt:

 • 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag/tillæg i afgiften efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2 og 3 (selealarm, partikelfilter samt brændstofforbrug), og
 • 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi efter § 8, stk. 7 (blokeringsfri bremser, sikkerhedspuder, esp-system, blokeringfri bremser mv.).