Nye køretøjer
§ 4, stk. 1
Nye køretøjer
Afgiftssatsen (fra 1. januar 2005) for nye motorkøretøjer og køretøjer, der har mistet deres afgiftsmæssige identitet:

Køretøj Afgift
Personbiler                  105 pct. af 62.700 kr. og 180 pct. af resten
Motorcykler 105 pct. af 7.900-14.500 kr. og 180 pct. af resten

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor. De aktuelle satser kan ses på ToldSkats hjemmeside (www.toldskat.dk) under "motorkøretøjer". ►Satserne pr. 1. januar 2005 er 103,44/178,44 pct◄.


Fradrag i afgift Brændstoføkonomiske personbiler § 4, stk. 2-4
Der indføres i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2010 fradrag i afgiften for benzin- og dieseldrevne personbiler, der kører særligt langt på literen. Brændstofforbruget opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Det er indregistreringstidspunktet, der er afgørende for fradraget og fradragets størrelse.

2000 - 2005Der gives følgende nedslag i afgiften:

 • 4/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 45 km. pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 40 km. pr. l,
 • 3/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 45 km. pr. l, men ikke under 37,5 km. pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstof forbrug på under 40 km. pr. l, men ikke under 33,3 km. pr. l,
 • 2/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 37,5 km. pr. l, men ikke under 32,1 km. pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 33,3 km. pr. l, men ikke under 28,6 km. pr. l, og
 • 1/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 32,1 km. pr. l, men ikke under 28,1 km. pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 28,6 km. pr. l, men ikke under 25 km. pr. l.
2006 - 2010Der gives følgende nedslag i afgiften:
 • 3/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 45 km. pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på over 40 km. pr. l,
 • 2/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 45 km. pr. l, men ikke under 37,5 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 40 km. pr. l, men ikke under 33,3 km. pr. l, og
 • 1/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 37,5 km. pr. l, men ikke under 32,1 km. pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 33,3 km. pr. l, men ikke under 28,6 km. pr. l.

Tillæg for manglende sikkerhedspude
§ 4, stk. 5
Den afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Brugte køretøjer
§ 4, stk. 6
Brugte køretøjer
For brugte køretøjer beregnes afgiften efter køretøjets afgiftspligtige værdi og efter dets alder med en afgiftssats for hvert alderstrin. Et brugt køretøjs alder regnes fra første registreringstidspunkt. Kan dette ikke fastslås, eller har køretøjet ikke tidligere været registreret (her i landet eller i udlandet), regnes alderen fra køretøjets fremstillingstidpunkt. Afgiften beregnes med følgende satser:

Brugte personbiler

Bilens alder Afgift
1-2 år 105 pct. af 45.600 kr. og 180 pct. af resten
2-3 år 105 pct. af 37.700 kr. og 180 pct. af resten
3-4 år 105 pct. af 29.900 kr. og 180 pct. af resten
4-5 år 105 pct. af 22.000 kr. og 180 pct. af resten
5-6 år 105 pct. af 14.200 kr. og 180 pct. af resten
Over 6 år 105 pct. af   6.400 kr. og 180 pct. af resten

Registreringsafgiften for en brugt personbil udgør som en tommelfingerregel ca. 60 pct. af handelsprisen her i landet (inklusive moms og registreringsafgift).

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor. ►Satserne pr. 1. januar 2005 er 103,44/178,44 pct◄.

Katalysator
§ 4, stk. 7
Den afgiftspligtige værdi for brugte personbiler forhøjes med 610 kr., hvis bilen ikke opfylder bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer (bek. af 10. juli 1990) punkt 7.x6.021 (1) og punkt 7.x6.024 (1). Trafikministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinier for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen skal ske.

Brugte motorcykler

Motorcyklens alder       Afgift
1-2 år 105 pct. af 5.800-10.500 kr. og 180 pct. af resten
2-3 år 105 pct. af 4.900-8.700 kr. og 180 pct. af resten
3-4 år 105 pct. af 3.900-6.900 kr. og 180 pct. af resten
4-5 år 105 pct. af 2.900-5.200 kr. og 180 pct. af resten
5-6 år 105 pct. af 1.900-3.300 kr. og 180 pct. af resten
Over 6 år 105 pct. af 900-1.600 kr. og 180 pct. af resten

0-1 år gamle personbiler og motorcykler
§ 4, stk. 12
For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, fastsættes afgiften til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned (30 dage) efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder.

Afgiftsnedskrivningen kan således højst blive 2 pct. pr. afsluttet måned i de første 3 måneder og 1 pct. pr. afsluttet måned i de efterfølgende 8 måneder, jf. at der kun er 11 afsluttede måneder for under ét år gamle biler.

Afgiften kan beregnes med udgangspunkt i den pris (afgift), køretøjet oprindeligt skulle have afgiftsberigtiget til, hvilket kan være en pris, der ligger under den anmeldte standardpris for det pågældende køretøj, jf TSS-cirkulære 2004-01.

For biler og motorcykler, der her i landet eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., hvis bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Det kan f.eks. være anvendelse til demonstrationsbrug, af politiet, som udlejningsbil eller på køreteknisk anlæg mv.

Værdifastsættelsen kan foretages af de regionale told- og skattemyndigheder. Vurderingsmyndigheden vil i disse tilfælde være klageinstans for regionernes afgørelse om værdifastsættelsen, jf. skm2004.378.tss.

Eksempler med udgangspunkt i en anmeldt standardpris (nypris) for en bil, hvor afgiften udgør 100.000 kr.:

Alder

Afgift
kr.

Km

Særlig anvendelse
(afgiftsfritagelse efter § 2, stk. 1)

Fradrag i afgift
1 pct pr 1.000 km

Maximalt
fradrag
i afgift

Reelt fradrag
i afgift
for bilen        

Endelig
afgift

1,5 md

100.000

5.000  

nej 

5 pct. 

2 pct.

2.000 kr.

98.000 kr.

7 md

100.000

15.000   

nej

15 pct.  

10 pct. 

10.000 kr.

90.000 kr.

7 md

100.000

5.000

ja = 5.000 kr.
i  ekstra særligt fradrag

50 pct.  

10 pct. 

15.000 kr.
inkl. særligt fradrag 

85.000 kr.


Er der ikke anmeldt en standardpris for køretøjet efter lovens § 9, stk. 2, fastsættes den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som ny, skønsmæssigt af vurderingsmyndigheden, jf registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

§ 3, stk. 4 ►Fra 1. januar 2005 gives et fradrag i registreringsafgiften på 60 kr., for biler og motorcykler, der registreres 1. gang her i landet. Fradraget gives for køretøjer, der efter 1. januar 2005 har gennemgået et "Toldsyn" hos synsvirksomhederne◄.

§ 4, stk. 13 Brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der er i åbenbart væsentligt dårligere stand end sædvanligt for alderen eller af andre grunde må antages at have en væsentligt hurtigere værdiforringelse end sædvanligt for alderen, afgiftsberigtiges efter vurdering af bilens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Det kunne eksempelvis gælde bilen i skemaet, der på 7 måneder har kørt 50.000 km.

Afgiftsberigtigelsen for sådanne køretøjer sker på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi og med følgende satser:

1) Motorcykler:
105 pct. af 6.800-12.300 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5, 5 a og 6:
105 pct. af 53.300 kr. og 180 pct. af resten

Fradrag for køretøjer under 1 år gamle
§ 4, stk. 14
For brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der afgiftsberigtiges på grundlag af en vurdering, nedsættes den afgiftspligtige værdi med følgende procentdele af de fradrag, der kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt:

 • 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag i afgiften efter § 3, stk. 2, (trafiksikkerhedsfremmende udstyr), og
 • 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi efter § 8, stk. 7 (blokeringsfri bremser og sikkerhedspuder).

For motorcykler omfatter nedsættelsen kun blokeringsfri bremser.

I perioden indtil 2005 nedsættes afgiftssatserne for brugte personbiler, der som nye ville være omfattet af reglerne for fradrag i afgift på grund af særlig brændstoføkonomi. Nedsættelsen sker ved, at afgiftssatsen for det konkrete brugte køretøj nedsættes med samme brøkdel, som afgiften af en tilsvarende ny bil nedsættes med på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen (dvs. 4/6, 3/6, 2/6 eller 1/6).

Månedlig satsregulering - nye og brugte personbiler
§ 4, stk. 15 og 16
Afgiftssatserne for nye og brugte personbiler kan ændres for hver kalendermåned, afhængig af prisudviklingen på biler i forhold til den generelle prisudvikling.

Satskorrektionen vil i praksis fungere således:

 • Den 10. i en måned offentliggøres Danmarks Statistiks nettoprisindeks for måneden før
 • Umiddelbart efter offentliggør Skatteministeriets departement på internettet (www.skm.dk) konsekvenserne af dette tal for satserne til beregning af registreringsafgift.
 • Satserne offentliggøres også på ToldSkats hjemmeside (www.toldskat.dk), hvor der er oprettet en særlig motormenu.
 • Den 1. i en måned gennemregnes alle standardprisanmeldelserne i ToldSkat's standardprissystem. På baggrund af de anmeldte standardpriser beregnes afgifterne med de nye satser for alle køretøjer samt for ekstraudstyr. 
 • På ToldSkats hjemmeside vil der være mulighed for at beregne den aktuelle registreringsafgift for et køretøj, enten ud fra den afgiftspligtige værdi eller ud fra en given handelspris.

I standardprissystemet sker der hver den 1. i måneden en automatisk beregning af afgiften med de nye regulerede satser. Der skal kun indsendes ny standardprisanmeldelse, hvis importøren (den der har anmeldt en standardpris) ønsker at ændre nogle af de oplysninger, der indgår i afgiftsberegningen (nettopris, avancer).

Satskorrektionen vedrører alene personbiler, der afgiftsberigtiges med fuld afgift (105/180 pct.). Motorcykler er således ikke omfattet af ordningen. 

Afgiftssatsen for personbiler er pr. ►1. januar 2005 - 103,44/178,44 pct◄.