Dato for udgivelse
07 May 2001 09:35
SKM-nummer
SKM2001.189.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4239-00037
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afskrivning, immaterielle rettigheder
Resumé

Ligningsrådet fandt ikke, at begrebet "opgives" i afskrivningslovens § 40, stk. 4 og 6, omfatter en rettigheds "udløb". Den omstændighed, at der ved afskrivning på en rettighed efter afskrivningslovens § 40 ikke er fradragsret for et uafskrevet restbeløb, er efter Ligningsrådets opfattelse ikke til hinder for, at restbeløbet fratrækkes efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, i forbindelse med salg eller opgivelse af rettigheden. Hvis skattemæssig afskrivning undlades i en rettigheds løbetid, vil hele købesummen således kunne fradrages i medfør af denne bestemmelse. Endelig fandt Ligningsrådet, at der ved salg af en rettighed umiddelbart før udløb vil være adgang til tabsfradrag efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, forudsat at der er tale om et reelt salg.

Reference(r)
Afskrivningsloven §40
Ligningsvejledningen 1999 E.C.5.3.2
 

I en anmodning om bindende forhåndsbesked blev Ligningsrådet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

1. Kan Ligningsrådet bekræfte, at begrebet "opgives" i afskrivningslovens § 40, stk. 4 og 6, omfatter en rettigheds "udløb" ?

2. Kan Ligningsrådet bekræfte, at det i Ligningsvejledningen anførte om, at der ikke er fradragsret for et uafskrevet restbeløb, ikke er til hinder for, at et restbeløb fratrækkes i en tabsopgørelse efter afskrivningslovens § 40, stk. 6 ?

3. Kan Ligningsrådet bekræfte, at såfremt skattemæssig afskrivning undlades i løbetiden, vil hele købesummen kunne fradrages i udløbsåret i henhold til § 40, stk. 6 ?

4. Såfremt Ligningsrådet besvarelse medfører, at restsaldoen på en rettighed, der beholdes til udløb, ikke kan fradrages, bedes Ligningsrådet bekræfte, at et salg (koncerninternt eller til tredjemand) af rettigheden umiddelbart før udløb for et symbolsk beløb vil udløse tabsfradrag efter afskrivningslovens § 40, stk. 6 ?

Forespørgeren er en internationalt arbejdende mediekoncern, der inden for fire produktområder beskæftiger sig med underholdning. En væsentlig aktivitet omfatter distribution af film til biografer, video og tv-visning. 
  Rettighederne til at distribuere disse film købes ofte af store udenlandske filmselskaber. Distributionsretten løber fra en bestemt periode og kan udnyttes i bestemte territorier og for bestemte medier, de såkaldte "vinduer". Af "vinduer" kan f.eks. nævnes biograf, lejevideo, salgsvideo og tv. En rettighed kan således eksempelvis omfatte retten til at vise en bestemt film i danske biografer i seks måneder eller retten til anvendelse af alle "vinduer" over 2 år eller mere.
  Forespørgeren påtænker inden udløbet af år 2000 som en af mange aftaler at indgå en kontrakt med et amerikansk selskab om distribution af film. Kontrakten vil give forespørgeren ret til på video at udleje og distribuere et nærmere bestemt antal film, som det amerikanske selskab producerer i perioden fra 1. juli 2001 til 1. juli 2003. For kontrakten betales ved kontraktens underskrift ca. 100 mio. kr. Kontrakten sælges eller opgives ikke, men forventes bevaret til udløb.
  Forespørgerens revisor har henvist, at der i Ligningsvejledningen for 1999, afsnit E.C. 5.3.2, anføres:

"Når rettigheden ikke længere eksisterer, skal der ikke kunne foretages afskrivninger. Afskrivningsretten for rettigheder, der er beskyttet efter anden lovgivning, bortfalder dermed ved beskyttelsestidens udløb, og der er ikke fradragsret for et eventuelt uafskrevet restbeløb, som måtte henstå på dette tidspunkt."

Revisoren har herefter over for Ligningsrådet gjort gældende, at det i Ligningsvejledningen anførte ikke er i overensstemmelse med bestemmelsen i afskrivningslovens § 40, stk. 6, hvorefter der ved salg eller opgivelse skal udarbejdes en tabs-/avanceopgørelse.

Told- og Skattestyrelsen afgav følgende indstilling til Ligningsrådet:

"Vedrørende spørgsmål 1 :

Afskrivningslovens § 40, stk. 4 og 6, omhandler salg eller opgivelse af aktiver som nævnt i § 40, stk. 1 og 2. Spørgsmålet er, om en rettigheds udløb, er omfattet af begrebet "opgives".
  Udgangspunktet må ud fra en naturlig sproglige forståelse af begrebet "opgivelse" være, at en rettigheds "udløb" ikke er omfattet dette. At opgive noget er kendetegnet ved, at der disponeres i en retning, der tilsigter, at aktivet ikke længere ønskes, mens udløb sker uden videre og uden nogen meningstilkendegivelse herom. Opgivelse kan endvidere kun ske forud for det tidspunkt, hvor en rettighed udløber.
  Der ses endvidere ikke at være belæg for en udvidende fortolkning i hverken forarbejderne eller praksis på området.
  Det kan således ikke tiltrædes, at begrebet "opgives" i afskrivningslovens § 40, stk. 4 og 6, omfatter en rettigheds "udløb". Told- og Skattestyrelsen finder derfor, at spørgsmål 1 bør besvares benægtende.

Vedrørende spørgsmål 2 :

Et uafskrevet restbeløb kan efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, ved indkomstopgørelsen fratrækkes som tab, hvis betingelserne i afskrivningslovens § 40, stk. 6, er opfyldt. Efter bestemmelsen er tabsfradrag betinget af, at der er tale om salg eller opgivelse af aktiver, der er nævnt i afskrivningslovens § 40, stk. 1 og 2. Derimod kan der ikke foretages tabsfradrag, hvis en rettighed udløber, før den er fuldt afskrevet, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Vedrørende spørgsmål 3 :

Afskrivninger på aktiver i henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 2, er ubundne. Det vil sige, at skattemæssige afskrivninger kan undlades, eller foretages med mindre beløb end den maksimale afskrivningssats på 1/7 om året, uden at nogen del af afskrivningsretten fortabes.
  Det følger af afskrivningslovens § 40, stk. 6, at der ved salg eller opgivelse af rettigheder omfattet af § 40, stk. 1 og 2, skal medregnes fortjeneste eller tab ved indkomstopgørelsen.
  Efter Told- og Skattestyrelsens opfattelser vil der således være adgang til at fradrage hele købesummen i udløbsåret, såfremt der ikke afskrives på aktiver omfattet af afskrivningslovens § 40, stk.1 og 2, og såfremt betingelserne for at foretage tabsopgørelse i afskrivningslovens § 40, stk. 6, er opfyldt, herunder at aktivet sælges eller opgives.

Vedrørende spørgsmål 4 :

Det uafskrevne beløb på en rettighed, der beholdes til udløb, kan, som det fremgår af besvarelsen af ovenstående spørgsmål, ikke fradrages. Forespørgeren spørger herefter, om et salg (koncerninternt eller til tredjemand) af rettigheden umiddelbart før udløb for et symbolsk beløb vil udløse tabsfradrag efter afskrivningslovens § 40, stk. 6.
  I henhold til afskrivningslovens § 40, stk. 6, skal der foretages en fortjeneste/tabsopgørelse, når et aktiv som nævnt i stk. 1 og 2, sælges. Et koncerninternt salg eller et salg til tredjemand af rettigheden umiddelbart før udløb vil derfor efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse udløse tabsfradrag efter afskrivningslovens § 40, stk. 6. Det er dog en forudsætning herfor, at rettigheden sælges til handelsværdien, dvs. til den værdi, som en uafhængig tredjemand må forventes at ville betale for den pågældende rettighed, og at salget er reelt, således at der sker faktisk overdragelse af en nærmere bestemte rettighed, og således at salget efterfølges af pengestrømme i forbindelse med betalingen.
  Under disse forudsætninger kan spørgsmålet besvares bekræftende."

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling i alle spørgsmålene.