Østre Landsrets dom
af 10. september 1999
19. afdeling, B-0472-98

Parter:

Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten)

mod

F1 A/S under konkurs
(Advokat A1)

Tidligere instans:

Vordingborg Skifterets dom af 29. januar 1998

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Parternes påstande

Vordingborg Rets dom af 29. januar 1998 (SKS 1106/94) er anket af Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, med påstand som for skifteretten om, at indstævnte, F1 A/S under konkurs, skal anerkende det af appellanten som simpelt krav i medfør af konkurslovens § 97 anmeldte krav på 15.495.788 kr., eventuelt nedsat til det beløb, som måtte blive fastslået af Landsskatteretten og domstolene, for så vidt angår pålignet selskabsskat 1991/92.

Indstævnte har påstået stadfæstelse.

Parternes argumenter

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for skifteretten.

Begrundelse og konklusion

Det følger af sammenhængen mellem bestemmelserne i konkurslovens § 189 og § 190, at en fordringshaver, der har meldt sig og tiltrådt et akkordforslag, ikke efter akkordens stadfæstelse kan gøre en fordring, stiftet inden akkordforhandlingens åbning, gældende over for akkordanten. Da appellanten ikke har godtgjort sådanne omstændigheder, som kan føre til, at appellanten ikke er bundet af sin tiltrædelse, findes appellanten, uanset bestemmelserne i skattestyrelsesloven om skattemyndighedernes i øvrigt almindelige adgang til ændring af skatteansættelser inden for ligningsfristen, afskåret fra i det indstævnte konkursbo at anmelde selskabsskattekrav vedrørende skatteåret 1991/92.

Med denne begrundelse vil den indankede dom være at stadfæste.

Thi kendes for ret:

Den indankede dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, betale 60.000 kr. til indstævnte, F1 A/S under konkurs.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.