Ålborg Byrets kendelse
af 10. august 2000
7. afdeling, BE 9801348-7

Parter:

A

mod

Told- og Skattestyrelsen

Afsagt af dommer:

1 dommer

Sagen angår

Ingen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 8. juni 1999 fra statsautoriseret revisor R, skrivelse af 3. maj 2000 fra Told og Skattestyrelsen, hvoraf fremgår, at styrelsen protesterer mod forelæggelse for syns- og skønsmanden af omhandlede bilag samt telefaxskrivelse af 5. juni 2000 fra advokatfirmaet A1 vedhæftet kopi af telefaxskrivelse af 8. marts 2000.

Begrundelse og konklusion

Der afsagdes følgende

KENDELSE:

Som anført af Told- og Skattestyrelsen skal værdien af de omhandlede aktier fastsættes på grundlag af de oplysninger, der forelå, den 30. september 1994, da skønsrekvirenten overdrog aktierne til N A/S. Oplysningen om, til hvilken kurs aktierne den 7. januar 2000 er blevet videreoverdraget til tredjemand, findes således at være uden betydning for sagen, og den bør ikke forelægges syns- og skønsmændene.

Med hensyn til oplysningerne fra det nævnte bilag 4 a må retten lægge til grund, at det i forbindelse med retsmødet den 28. maj 1999 blev aftalt, at oplysningerne kunne indarbejdes i sagsfremstillingen. Retten finder således ikke på nuværende tidspunkt at burde afskære skønsrekvirenten fra at fremkomme med oplysningerne som sket, og det må i givet fald være op til Landsskatteretten at tage stilling til, om oplysningerne er tilstrækkelig dokumenteret.

På baggrund af ovenstående

BESTEMMES:

Oplysningen om, til hvilken kurs aktierne i D A/S den 7. januar 2000 er blevet solgt, skal ikke forelægges syns- og skønsmændene.

Oplysningerne i syns- og skønstemaet side 3, 4. til 6. afsnit, side 5, 2. og 3. afsnit og sidste afsnit, sidste sætning, der stammer fra bilag 4 a, bør ikke udgå af sagsfremstillingen i syns- og skønstemaet.

Sagen udsat.

Retten hævet.