Dato for udgivelse
23 mar 2001 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. november 2000
SKM-nummer
SKM2001.95.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-1969-00
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Syn og skøn, Aktier, Værdiansættelse
Resumé
Vestre Landsret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at afskære rekvirenten fra at oplyse skønsmændene om den pris, nogle aktier var blevet solgt for den 7. januar 2000, uanset det udmeldte syn og skøn vedrørte værdiansættelse af aktierne pr. 30 september 1994.

Parter:

A, Y-by

mod

Told- og Skattestyrelsen, København

Tidligere instans:

Ålborg Byrets kendelse af 10. august 2000

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Sagen angår

Der fremlagdes:

Kæreskrift af 23. august 2000.

Fremsendelsesskrivelse af 25. august 2000 fra Retten i Aalborg, 7. afdeling.

Kæresvarskrift af 7. september 2000.

Sagens øvrige bilag var til stede.

Begrundelse og konklusion

Der afsagdes følgende

Kendelse:

Landsretten finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at afskære kærende fra at oplyse skønsmændene om den pris, aktierne blev solgt for den 7. januar 2000.

Thi bestemmes:

Det tillades at forelægge skønsmændene oplysningen om, til hvilken kurs aktierne i D A/S den 7. januar 2000 er blevet solgt.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Kæreafgiften tilbagebetales kærende.

Sagen sluttet.