Dato for udgivelse
01 Mar 2001 16:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.12.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
II 572/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Rette indkomstmodtager, Konsulentvirksomhed
Resumé
Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorved Skatteministeriet blev frifundet for en påstand om, at appellantens skattepligtige indkomster for nærmere angivne indkomstår hidrørende fra et kommanditselskab skulle ansættes i overensstemmelse med de indgivne selvangivelser. Højesteret henviste til de af landsretten anførte grunde, og bemærkede, at det ikke kunne tillægges betydning, om konsulentvirksomheden i startfasen blev drevet af appellanten personligt eller i aktieselskabet. Landsretten havde fastslået, at konsulentvirksomheden reelt måtte anses for at være drevet af aktieselskabet, der var den berettigede og forpligtede i forhold til konsulentvirksomhedens debitorer og kreditorer.
Parternes påstande

Appellanten, N, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Begrundelse og konklusion

Det kan ikke tillægges betydning, om konsulentvirksomheden i perioden umiddelbart før indgåelsen af aftalerne i begyndelsen af 1992 - hvor virksomheden var i en startfase - blev drevet af N personligt eller i aktieselskabet. Med denne bemærkning og af de grunde, landsretten i øvrigt har anført, stadfæster Højesteret dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, N, betale 175.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.