Dato for udgivelse
12 mar 2001 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. oktober 2000
SKM-nummer
SKM2001.35.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-61
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
momsafgiftsfritagelse
Resumé
En forening blev anset for arrangør af en koncert, ligesom leveringen efter en konkret vurdering blev anset for at være sket for foreningens regning og risiko, hvorefter foreningen fandtes at opfylde betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.
Foreningen As klage til Landsskatteretten skyldes, at told- og skatteregionen ikke har imødekommet en ansøgning fra foreningen om momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, for så vidt angår en koncert.

Det fremgår af § 2 i vedtægterne for foreningen, at foreningens formål er ved hjælp af koncertarrangementer, afholdelse af festivaler og lignende, at tilvejebringe flest mulige midler som støtte til medlemmernes ungdomsarbejde.

Det fremgår videre af sagen, at der den 20. november 1998 blev afholdt en koncert.. Foreningen indgik den 14. maj 1998 en aftale med B vedrørende koncerten. Det fremgår af aftalen af 14. maj 1998:

"Det bekræftes herved at foreningen og B A/S har indgået følgende aftale vedrørende koncert på ovennævnte dato og sted.

Foreningen står som arrangør af koncerten og betaler som honorar til B 88 % af den samlede billetindtægt dog minimum kr. 200.000, -. Foreningen søger momsfritagelse.

Billetinddeling af aftalt som følger (priserne er excl. gebyr):
629 stk. a kr.350,00220.150,-
295 stk. a kr.300,0088.500,-
167 stk. a kr.250,0041.750,-
30 stk. a kr.190,005.700,-
I alt 1.121 stk. = kr.356.100,-

Der fratrækkes 27 pladser til mixer samt 4 billetter til presse - alle i priskategori I. Mixer placering betyder at 18 pladser i kategori I nedskrives til kategori II pris.

Foreningen betaler samtlige omkostninger til gennemførelse af koncerten, herunder:

Husleje kr. 5.000,-

Huselektriker kr. 2.000,-

4 kontrollører kr. 4.600,-

Catering i henhold til rider

Strygepige

Stagehands i henhold til rider

Kodaafgift iht. gældende takster (max kr. 13.192,-)

Foreningen afregner løbende billetindtægt til B. Billetindtægt indsættes på konto i Bank. Endelig afregning foretages på koncertdagen umiddelbart efter koncertens start. Foreningen søger for at have billetsalgsrapport og samtlige fakturer for lokalannoncering og øvrige udgifter B skal betale, klar til dette tidspunkt.

B sørger for indrykning af lokalannoncering. B betaler for plakattrykning. Plakaterne leveres vederlagsfrit til foreningen, der står og betaler for opsætning af disse. B leverer 50 stk. plakater.

B står for kontakt til lokalradio samt lokale dag- og ugeblade.

B betaler for og står for indrykning af landsdækkende annoncering.

B sørger for lyd- og lysanlæg, al transport, hotelophold for kunstner, band og crew.

Billetsalg starter den 27 september 1998.

I al medie omtale, herunder pressemeddelelser, annoncer, plakater, flyers og pro-grammer krediteres B i samme størrelsesforhold som den lokale promoter/forening. B krediteres som "B præsenterer..." eller "I samarbejde med B A/S..."".

Det fremgår, at B havde indgået kontrakt med kunstnerens agent om optræden. Det er endvidere oplyst, at honoraret til agenten og kunstneren blev afholdt af B.

Foreningen ansøgte den 29. september 1998 told- og skatteregionen om momsfritagelse for arrangementet. Told- og skatteregionen afslog ved afgørelse af 26. oktober 1998 ansøgningen. I afslaget var bl.a. henvist, til, at betingelser for at give afgiftsfritagelse for velgørende arrangementer efter momslovens § 13, stk. 1, nr., 18, er at overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og at leveringen sker for arrangørens regning og risiko.

Foreningen og B indgik herefter den 19. november 1998 en ny kontrakt til erstatning af kontrakten af 14. maj 1998. De to kontrakter har samme indhold, bortset fra, at ved kon-trakten af 19. november 1998 er aftalt, at foreningen i stedet for de 88 % af billetindtægten, betaler et fast beløb på 315.000 kr. som honorar til B.

Foreningen har herefter den 19. november 1998 på ny ansøgt told- og skatteregionen om momsfritagelse.

Told- og skatteregionen har den 12. februar 1999 truffet afgørelse om, at afslaget om momsfritagelse fastholdes. I afgørelsen er bl.a. anført, at den fornyede kontrakt er indgået på så sent et tidspunkt forud for koncertens afholdelse, at levering ikke kan anses for at ske for arrangørens risiko. Endvidere er anført, at det af kontrakten mellem kunstneren og B fremgår, at kontrakten er bindende i alle enkeltheder, og at den ikke på nogen måde kan ændres eller overdrages, medmindre der udfærdiges et dokument, der er bekræftet ved underskrift af B og kunstnerens agent i Schweiz, og at B således har forbrudt sig mod denne aftale ved at indgå kontrakt med foreningen.

Foreningens revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om momsfritagelse for så vidt angår omhandlede koncert.

Han har til støtte for påstanden bl.a. anført, at de juridiske synspunkter om aftalen mellem B og kunstnerens agent må være uden relevans i dansk momsjura.

Han har videre anført, at sagen har principiel betydning, idet problemstillingen opstår når B eller andre aftaler turne med en international kunstner. Han har dertil anført, at i disse situationer vil det ofte kun være økonomisk muligt, at arrangere koncert i en provinsby, hvis arrangementet afholdes af en lokal idrætsforening eller anden form for forening, der har lavere omkostninger, end hvis B eller andre, skulle indgå aftale med lokal arbejdskraft til arrangementets afholdelse. Spørgsmålet er herefter om en lokal idrætsforening kan købe en udsolgt koncert og stadig opfylde betingelserne for momsfritagelse ved at have risikoen for koncertens gennemførelse. Han har dertil anført, at kunstneren kan blive syg, eller anden force majeure kan indtræde, således at forestillingen aflyses i sidste øjeblik.

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at afgørelsen stadfæstes. Styrelsen har herved bl.a. anført, at i henhold til kontrakten af 19. november 1998 står B for en del af annonceringen. På den baggrund findes denne kontrakt ikke at kunne grundlag for en fritagelse af arrangementet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, idet arrangementet ikke afholdes for klagers regning og risiko.

Landsskatteretten udtalte:

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 er følgende varer og ydelser fritaget for afgift:

"Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelsen meddeles efter forudgående ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko..."

Landsskatteretten finder, at klageren efter indholdet af kontrakten af 19. november 1998 må anses at være arrangør af den omhandlede koncert, ligesom leveringen endvidere må anses at ske for klagerens regning og risiko.

Det forhold, at kontrakten af 19. november 1998 blev indgået på et så sent tidspunkt, at klagerens risiko for, om der blev solgt billetter nok til dækning af omkostningerne, var elimineret, findes ikke at ændre herved. Klageren må således antages at have båret risikoen for om koncerten rent faktisk blev gennemført.

Landsskatteretten lægger således til grund, at kontrakten mellem klageren og B må forstås således, at en aflysning af koncerten, der skyldes f.eks. forholdene i den lejede hal, ikke ville medføre, at Bs honorarkrav bortfaldt.

Det er muligt, at kontrakten må forstås således, at en aflysning, der var begrundet i den optrædendes forhold, medførte at B ikke var berettiget til fuldt honorar. Der er imidlertid intet belæg i aftalen for at antage, at B herudover skulle være erstatningsansvarlig over for klageren, der derfor også i den situation ville lide et tab i form af afholdte udgifter til halleje m.v.

Henset hertil findes klageren at opfylde betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.