►Efter de regler, der i henhold til lov nr. 724 af 25. juni 2010 gælder for afståelser den 1. januar 2011 eller senere, jf. den nævnte lovs § 20, stk. 10, gælder følgende:◄

►Ifølge ABL § 22, stk. 1, medregnes gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For oimsættelige investeringsforeningsbeviser finder reglen i ABL § 14 tilsvarende anvendelse. Ifølge ABL § 14 er fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen inden udløbet af nærmere angivne frister, se afsnit S.G.3.1.2.2. ◄

►Ifølge ABL § 22, stk. 2, er en udloddende investeringsforening obligationsbaseret, hvis mindre end 50 pct. af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v., omfattet af ABL, bortset fra aktier, omfattet af ABL § 19 (aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab), og bortset fra investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 22. Det er endvidere en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning.◄

►Ifølge ABL § 22, stk. 3, medregnes aktiver som nævnt i KGL §§ 29-33 (finansielle kontrakter og strukturerede obligationer) med værdien af det underliggende aktiv ved opgørelsen af, om anbringenderne overholder betingelsen i stk. 2.◄

►Ifølge ABL § 22, stk. 4 anses foreningen for at skiftet skattemsæsig status til en udloddende aktiebaseret investeringsforening, hvis foreningens anbringelser ikke overholder betingelsen i stk. 2, jf. ABL § 33 og SEL § 5 F, samt afsnit S.G.12.3.◄

►Ifølge ABL § 22, stik. 5, skal investringsforeningen indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidigt med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsforeningen overholder betingelserne for at være en udloddende forening, se Den juridiske vejledning DJV afsnit C.D.1.1.10.8.3. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsforeningen offentliggøre dette.◄

►Ifølge ABL § 22, stk. 6, finder reglerne i ABL §§ 12-13 A og § 44 (dv.s. de almindelige regler for gevinst og tab på aktier) ikke anvendelse i tilfælde, der er omfattet af ABL § 22, stk. 1. Reglerne i ABL § 22 finder derimod ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i ABL § 17 (næringsaktier), ABL § 17 A (aktier, ejet af kapitalfondspartnere) og ABL § 19 (aktier og investeringsforeningsbeviser, udstedt af et investeringsselskab).◄

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende ►obligationsbaserede◄ investeringsforeninger, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personergevinst ►og tab ◄ kapitalindkomsten, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

►Skatteministeren har den 24. november 2010 fremsat lovforslag (L 84), der i § 1, nr. 6, indeholder et forslag om, at gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger (for personer) alene skal medregnes til den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab på fordringer og gæld, omfattet af KGL §§ 14 og 23, overstiger 2.000 kr. For ægtefæller opgøres beløbsgrænsen for hver ægtefælle for sig. Reglen skal gælde for afståelser, der foretages den 1. januar 2011 eller senere, jf. dog nedenfor vedrørende afståelser i 2010. Reglen vil kun gælde, hvis lovforslaget vedtages.◄ 

Regler for 2010 og tidligere år ►Ved afståelser den 31. december 2010 eller tidligere gjaldt følgende:◄

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. afsnit S.G.12.1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personer gevinsten kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Personer og dødsboer fradrage tab ved afståelse af de i ABL § 22 omhandlede investeringsbeviser, såfremt det , at investeringsforeningen udelukkende i fordringer i fremmed valuta omfattet af KGL § 16, jf. ABL § 22 stk. 3.

Der adgang til at fradrage tab, selvom investeringsforeningen anbragt en del af midlerne i aktier i det administrationsselskab. som investeringsforeningens administration, i foreningens administrationsbygning, samt i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, hvis investeringsforeningen omfattet af EF-direktivet 85/611/EØF af 20. december 1985, jf. ABL § 22 stk. 3. Se hertil TfS 1999,561 DEP.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Bemærk, at reglerne for beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. De materielle regler for personer

►Skatteministeren har den 24. november 2010 fremsat lovforslag (L 84), der i § 14, stk. 5, indeholder et forslag om, at gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der alene investerer i obligationer, alene skal medregnes til den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab på fordringer og gæld, omfattet af KGL §§ 14 og 23, overstiger 2.000 kr. For ægtefæller opgøres beløbsgrænsen for hver ægtefælle for sig. Reglen skal gælde for afståelser i indkomståret 2010, jf. dog ovenfor vedrørende afståelser i 2011 og senere år. Skatteyderen skal dog for 2010 kunne vælge at bruge de gamle regler, men skatteyderen skal i så fald også bruge de gamle regler vedrørende gevinst på fordringer og vedrørende gevinst eller tab på gæld i fremmed valuta. Den nævnte regel vil kun gælde, hvis lovforslaget vedtages.◄