åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

ABL §§ 21-22 (lovbek. nr. 89 af 25. januar 2010, ►men fuldstændig omformuleret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010◄) samt § 27 omhandler den skattemæssige behandling af gevinst og tab investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger omfattet af LL § 16 C.

Udloddende investeringsforeningOm definitionen af udloddende investeringsforeninger se den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.9.

Om beskatning af udbytte fra udloddende investeringsforeninger se afsnit S.F.3.

Ingen udlodningI tilfælde hvor den opgjorte minimumsudlodning ikke udbetales, anses den manglende udlodning for en forhøjelse af anskaffelsessummen for den oprindelige andel, anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en anskaffelsessum, der svarer til den manglende betaling, jf. ABL § 27 stk. 1. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at ejeren af andelen beskattes af minimumsudlodningen som udbytte, jf. LL § 16 A stk. 2 nr. 3, selv om minimumsudlodningen ikke udbetales.

Den manglende effektive udbetaling anses for tillagt den oprindelige andel på tidspunktet for investeringsforeningens årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af investeringsforeningens indkomstår, jf. ABL § 27, stk. 1, 2. pkt., som er indsat ved § 1 nr. 40 i lov nr. 525 af 12. juni 2009. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2010, dog ikke for afståelser, der er foretaget inden den 22. april 2009.

Reglerne i ABL § 27, stk. 1, gælder dog kun, såfremt den manglende udbetaling ikke af foreningen behandles som et nyt indskud, der forøger ejerens nominelle andel i foreningen, jf. ABL § 27 stk. 2 nr. 1. Reglen gælder heller ikke, hvor der er tale om en likvidationsudlodning, der kun medtages med det udloddede beløb, jf. LL § 16 A stk. 3 nr. 1 samt ABL § 27 stk. 2 nr. 2.  

Hvis anskaffelsessummen ikke kan fastslås, ansættes den til kr. 0, jf. ABL § 27, stk. 3.

Reglen om forhøjelse af anskaffelsessummen finder også anvendelse på investeringsforeningsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet, selv om investeringsforeningen ikke er omfattet af Rådets direktiv nr. 85/611/EØF, jf. ABL § 27 stk. 4. Hvis andelen er anskaffet før indkomstårets begyndelse forhøjes primoværdien med den manglende effektive betaling. Hvis andelen er anskaffet efter indkomstårets begyndelse forhøjes anskaffelsessummen med den manglende effektive betaling.

Beskatning af avance på investeringsforeningsbeviserBestemmelsen i LL § 16 B, stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringsforeningsbeviser, jf. LL § 16 B, stk. 2 nr. 4 (i den ved § 12 nr. 8 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 fastsatte formulering).

Når investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21 eller 22, tillige er omfattet af ABL § 17 (vedrørende næringsaktier), går beskatning efter denne  bestemmelse forud for beskatning efter ABL § 21 eller 22.

Beskatning af avance på investeringsforeningsbeviser afhænger af hvilken type forening beviset giver medejerskab i. For en definition af udloddende ►aktiebaserede og obligationsbaserede ◄investeringsforeninger henvises til ►henholdsvis ◄afsnit S.G.12.1 ►og afsnit S.G.12.2.◄

Investeringsforeningers skattemæssige klassifikation fremgår af SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab ►2010 indberetningen 2011. ◄

Skatterådet har i bindende svar (SKM2010.193.SR ►og SKM2010.783.SR◄) fastslået, at nettokurstab ►og kildeartsbegrænsede tab på aktier◄, omfattet af ABL § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL § 20 A.

►Vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder, se styresignal af 31. august 2010 (SKM2010.529.SKAT).◄

Nye regler fra 2011 Sondringen mellem aktiebaserede og obligationsbaserede udloddende investeringsforeninger er ændret ved § 3 nr. 9-11 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. Ifølge samme lovs § 20, stk. 10, har de nye regler virkning for investeringsforeningsbeviser, der afstås den 1. januar 2011 eller senere. ►Se afsnit S.G.12.1 og S.G.12.2.◄