Aktiebaserede investeringsforeninger

►Efter de regler, der i henhold til lov nr. 724 af 25. juni 2010 gælder ved afståelse den 1. januar 2011 eller senere, jf. den nævnte lovs § 20, stk. 10, gælder følgende:◄

►Ifølge ABL § 21, stk. 1, medregnes gevinst og tab ved afståelse af omsættelige investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, jf. LL § 16 C, stk. 1, der er aktiebaserede, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter samme regler som aktier, se afsnit S.G.3.◄

►Ifølge ABL § 21, stk. 2, er en udloddende investeringsforening aktiebaseret, hvis 50 pct. eller mere af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af ABL, bortset fra aktier omfattet af ABL § 19 (aktier og investeringsforeningsbeviser, udstedt af et investeringsselskab), og bortset fra investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 22 (ijnvesteringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede inversteringsforeninger). Det er en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning.◄

►Ifølge ABL § 21, stk. 3, medregnes aktiver som nævnt i KGL §§ 29-33 (finansielle kontrakter og strukturerede obligationer) med værdien af det underliggende aktiv ved opgørelsen af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt.◄

►Ifølge ABL § 21, stk. 4 anses foreningen for at have skiftet skattemæssig status til en udloddende obligationsbaseret investeringsforening, omfattet af ABL § 22, hvis foreningens anbringelser ikke overholder betingelserne i stk. 2, jf. ABL § 33 og SEL § 5 F. ◄

►Ifølge ABL § 21, stk. 5, skal investeringsforeningen indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesreglen i stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidigt med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsforeningen overholder betingelserne for at være en udloddende forening, se Den juridiske vejledning DJV afsnit C.D.1.1.10.8.3. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsforeningen offentliggøre dette.◄

er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab ►2010 indberetningen 2011.◄

►Den tidligere regel i ABL § 3, nr. 3, hvorefter omsættelige investeringsforeningsbeviser altid blev anset for børsnoterede, er ophævet ved § 1, nr. 2, i lov nr. 462 af 12. juni 2009. Der er til gengæld indsat en regel i ABL § 13, stk. 3, om, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser altid behandles efter reglerne i ABL § 13 A, dvs. reglerne om tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2.2. Gevinst på investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 21, skal derimod kun behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der er optaget på et reguleret marked, hvis investeringsforeningsbeviset rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked.◄

►Det betyder blandt andet, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, er kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2 (uanset om investeringsforeningsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked ej). Gevinst på investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, men som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal derimod behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og kildeartsbegrænsede tab på investeringsforeningsbeviser, der skal behandles efter de almindelige regler i ABL for aktier (uanset om investeringsforeningsbeviserne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej), kan derfor ikke modregnes i udbytter fra eller gevinster på aktier eller på de nævnte investeringsforeningsbeviser, hvis de sidstnævnte aktier eller investeringsforeningsbeviser ikke er optaget til handel på et reguleret marked.◄

Vedrørende en situation, hvor en investeringsforening foretog udlån af aktier, se Skatterådets afgørelse i SKM2009.65.SR.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.

Regler for 2010 og tidligere år ►Ved afståelser den 31. december 2010 eller tidligere gjaldt følgende:◄  

Gevinst ved afståelse af investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 21 stk. 1. Gevinsterne kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5,  ikke fradrages, medmindre foreningen valgt, at gevinst og tab behandles efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. nedenfor.   

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger vælge, at gevinst og tab opgøres efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. ABL § 21 stk. 2. Gevinster i så fald for personer være aktieindkomst, jf. ABL § 4 a stk. 1 nr. 4. 

Valget er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab ►2010 indberetningen 2011.◄

udloddende investeringsforening aktiebaseret, såfremt den udelukkende aktivmassen i foreningens administrationsbygning, i aktier m.v, der er omfattet af ABL, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL §§ 19 og 22 og bortset fra konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, samt i andre aktiver inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse, jf. ABL § 21 stk. 3.

De nærmere regler for opgørelse af foreningens aktiver i bek. nr. 401 af 26. maj 2009, ►der med virkning fra den 1. januar 2011 er ophævet ved bekendtgørelse nr. 1247 af 3. november 2010. ◄

Reglerne om udloddende aktiebaserede investeringsforeninger dog ikke investeringsforeninger, der aktier omfattet af ABL § 19, konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, eller investeringsforeningsbeviser i ikke-aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger. Efter ABL § 21 stk. 6 en aktiebaseret udloddende investeringsforening dog først sin status som aktiebaseret, når den eller burde vide, at den aktier i et investeringsselskab, der  omfattet af § 19.

Anbringelse på anfordringskonto med kontanter.

Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver de ovenfor anførte grænser, og det ved overskridelse af den ovenfor nævnte 25 pct.-grænse i mere end 5 på hinanden følgende bankdage, investeringsbeviserne af reglerne i ABL § 22 om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. ABL § 21 stk. 5.

I forbindelse med nyetablering af investeringsforeninger, der dog bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet, jf. ABL § 21 stk. 5. Der endvidere bort fra overskridelser af 25 pct.-grænsen hvis det , at overskridelsen ikke tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom, jf. ABL § 21 stk. 5.

Ved opgørelserne i relation til 25 pct.-grænsen aktiver som omhandlet i KGL §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv, jf. ABL § 21 stk. 4.

For en investeringsforening, der efter reglerne i § 83 eller § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som udsat indløsningen af andele, jf. nævnte lovs § 48, stk. 3 eller 4, der bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. som følge af, at provenuet ved foreningens afståelse af aktier, administrationsbygning og finansielle kontrakter i kontanter, forudsat at overskridelsen sted inden for perioden fra beslutningen om opløsningen og indtil den endelige opløsning, jf. ABL § 21 stk. 5.

Beviser i aktiebaserede udloddende foreninger ved afståelse efter de almindelige regler om afståelse af aktier, når investeringsforeningen valgt dette, jf. ABL § 21 stk. 2. Det for såvel gevinster som tab, se i det hele afsnit S.G.3 til S.G.5 for en gennemgang af disse regler. Tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser behandles dog altid efter reglerne i ABL § 13 A for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. ABL § 13, stk. 3.

►Den tidligere regel i ABL § 3, nr. 3, hvorefter omsættelige investeringsforeningsbeviser altid blev anset for børsnoterede, er med virkning fra indkomståret 2010 ophævet ved § 1, nr. 2, i lov nr. 462 af 12. juni 2009. Der er til gengæld indsat en regel i ABL § 13, stk. 3, om, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser altid behandles efter reglerne i ABL § 13 A, dvs. reglerne om tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2.2. Gevinst på investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 21, skal derimod kun behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der er optaget på et reguleret marked, hvis investeringsforeningsbeviset rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked.◄

►Det betyder blandt andet, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, er kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2 (uanset om investeringsforeningsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked ej). Gevinst på investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, men som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal derimod behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og kildeartsbegrænsede tab på investeringsforeningsbeviser, der skal behandles efter de almindelige regler i ABL for aktier (uanset om investeringsforeningsbeviserne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej), kan derfor ikke modregnes i udbytter fra eller gevinster på aktier eller på de nævnte investeringsforeningsbeviser, hvis de sidstnævnte aktier eller investeringsforeningsbeviser ikke er optaget til handel på et reguleret marked.◄

Bemærk, at reglerne om beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 virkning fra og med indkomståret 2010. De materielle regler for personer dog uændrede.

Efter de nye regler, der er fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.