SEL § 32 medfører, at der gennemføres CFC-beskatning mellem et dansk selskab eller forening m.v. og et udenlandsk selskab eller forening m.v., såfremt følgende tre betingelser alle er opfyldt:

  1. Det danske selskab m.v. skal kontrollere eller have væsentlig indflydelse på det udenlandske selskab m.v.
  2. Det udenlandske selskabs samlede udenlandske indkomstskat skal være mindre end 3/4 af skatten beregnet på grundlag af satsen i SEL § 17, stk. 1, af selskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter SEL § 32, stk. 3 og 4, for det pågældende indkomstår (lavt beskattet).
  3. Det udenlandske selskabs CFC-indkomst, jf. SEL § 32, stk. 3 og 5, nr. 1-9, skal for samme periode udgøre mere end 1/3 af selskabets skattepligtige indkomst opgjort efter SEL § 32, stk. 3 (CFC-indkomst af en vis størrelse).

SkattesubjektSEL § 32 gælder for alle selskaber og foreninger m.v., der er fuldt skattepligtige efter SEL § 1.

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 udvides SEL § 32 til også at gælde for selskaber omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a. Ændringen foretages som følge af at aktier ejet af § 2 A, stk. 1, - filialer skal anses for tilknyttet det faste driftssted. Som konsekvens heraf er bestemmelsen i SEL § 32 udvidet til at finde tilsvarende anvendelse for faste driftssteder, som virker som moderselskab for udenlandske lavt beskattede datterselskaber.

►Efter de nye regler vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 medregnes indkomst , der optjenes i faste driftssteder i udlandet, som udgangspunkt ikke i den danske indkomstopgørelse, jf. SEL § 8, stk. 2. Der er dog indført en undtagelse for så vidt angår faste driftssteder, som overvejende har finansiel indkomst. I SEL § 8, stk. 2, 3.-6. pkt., som affattet ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, bestemmes således følgende: Uanset SEL § 8, stk. 2, 1. pkt. beskattes et selskab dog af positiv CFC-indkomst, såfremt indkomsten ville være omfattet af § 32, hvis det faste driftssted havde været et udenlandsk selskab. Såvel ved bedømmelsen af, om der skal medregnes CFC-indkomst, som ved opgørelsen af CFC-indkomsten anvendes indkomstopgørelsesprincipperne for faste driftssteder. SEL § 32 finder tilsvarende anvendelse, bortset fra stk. 2, stk. 7, 1. pkt., stk. 8 og stk. 13. SEL § 32, stk. 2, finder ligeledes tilsvarende anvendelse, når det faste driftssted ville have opfyldt betingelserne, hvis det havde været et datterselskab.◄

SEL § 32 gælder endvidere for fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL § 1, jf. FBL § 12.

Inden for en koncern kan det forekomme, at flere danske selskaber, der indbyrdes har et moder-/datterselskabsforhold, opfylder betingelserne for at skulle medregne (en andel af) et udenlandsk selskabs CFC-indkomst. I denne situation er det alene det danske selskab, der direkte eller indirekte ejer den største kapitalandel i det udenlandske selskab, der udløser CFC-beskatning, som skal medregne en andel af indtægterne i CFC-selskabet ved indkomstopgørelsen. Hvis moderselskabet og datterselskabet har en lige stor kapitalandel, medregnes indkomsten hos moderselskabet.

Udenlandsk selskab m.v.Det er kontrollen med udenlandske selskaber og foreninger m.v., der kan medføre, at der gennemføres CFC-beskatning.

Det er alle former for selvstændige juridiske personer, der efter danske regler kvalificeres som selvstændige skattesubjekter, der kan medføre CFC-beskatning.

En udenlandsk fond kan i sagens natur ikke indgå i en CFC-beskatning. Ved indskud i en lavt beskattet udenlandsk fond eller trust vil der i stedet eventuelt skulle svares indskudsafgift efter FBL § 3 A. Se herom afsnit S.H.14.3.

Et selskab eller en forening m.v. anses for at være udenlandsk, hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. SEL § 32, stk. 6, 3. pkt. Et selskab omfattet af eksempelvis SEL § 1, stk. 6, vil således blive anset for hjemmehørende her i landet.