åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

VirkningstidspunktetIfølge lov nr. 426 af 6. juni 2005, § 15, stk. 3, har SEL §§ 31 - 31 C som udgangspunkt virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. lovens § 15, stk. 3, 1. pkt. I det følgende benævnes lov nr. 426 af 6. juni 2005 som loven.

Lovens § 15, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, jf. lovens § 15, stk. 3, 2. pkt., dvs. indgiver et selskab en ansøgning om omlægning af indkomstår den 15. december 2004 eller senere, således at indkomståret 2005 begynder før den 15. december 2004, anses indkomståret for påbegyndt den 15. december 2004 eller senere.

Uanset bestemmelsen i lovens § 15, stk. 3, 1. pkt., finder SEL § 8, stk. 4, som affattet ved lovens § 1, nr. 5, anvendelse på aktiver og passiver, der overføres den 2. marts 2005 eller senere. Bestemmelsen i SEL § 8, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på overførsler den 2. marts 2005 eller senere, selv om selskabet som følge af lovens § 15, stk. 3, 1. pkt., ikke er omfattet af reglerne om international sambeskatning på overførselstidspunktet, jf. lovens § 15, stk. 3, 3. og 4. pkt.

Såfremt et selskab eller en forening m.v. indgår i en koncern efter SEL § 31 C som affattet ved lovens § 1, nr. 17, men ikke anses for at være et koncernforbundet selskab efter KGL § 4, stk. 2, kan dette selskab m.v. holdes uden for sambeskatningen i det første indkomstår, der er påbegyndt efter den 15. december 2004, hvis indkomståret er påbegyndt inden den 2. marts 2005, jf. lovens § 15, stk. 3, 5. pkt.

Uanset lovens § 15, stk. 3, 1. pkt., kan uudnyttede underskud i den afsluttende regnskabsperiode samt uudnyttede underskud fra tidligere år under sambeskatningen i et sambeskattet datterselskab, der er likvideret inden den 2. marts 2005, fremføres til fradrag efter de almindelige regler herom, jf. lovens § 15, stk. 3, 6. pkt.

Ifølge lovens § 15, stk. 4, kan selskaber, hvis indkomstår 2005 er påbegyndt før den 15. december 2004, vælge at anvende samme regler, som gælder for selskaber, hvis indkomstår 2005 påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, forudsat at alle selskaber i koncernen, jf. SEL § 31 C som affattet ved lovens § 1, nr. 17, anvender samme regler.

Overgangsregler mv.Af lovens § 15, stk. 8, fremgår følgende:

"Ophører en sambeskatning tilladt efter den hidtidige affattelse af selskabsskattelovens § 31 med et udenlandsk datterselskab i det førstkommende indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, forhøjes moderselskabets indkomst med overskud i det udenlandske datterselskab i efterfølgende indkomstår, så længe der er en genbeskatningssaldo. Såfremt et andet datterselskab opfylder betingelserne for at have deltaget i sambeskatningen efter de hidtidige regler, finder reglerne i ligningslovens § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, om videreførelse af genbeskatningssaldoen i dette andet datterselskab tilsvarende anvendelse, således at moderselskabet i givet fald genbeskattes af overskud i dette andet datterselskab. Ved medregningen af overskud i efterfølgende indkomstår opgøres indkomsten i overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der inden denne lov fandtes for sambeskattede selskaber. Indgår flere selskaber fra samme land, opgøres disse selskabers indkomst samlet. Underskud i efterfølgende indkomstår kan uanset ligningslovens § 15 ikke fremføres. Skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne og danske skatter opkrævet efter selskabsskattelovens § 2 kan fradrages i den danske skat efter ligningslovens § 33, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004. Skatteværdien af nettooverskud efter creditlempelse fordeles forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber. Genbeskatningssaldoen opgøres pr. selskab som et beløb svarende til den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent af de genbeskatningspligtige underskud på tidspunktet for sambeskatningsophøret. Genbeskatningssaldoen nedbringes med skatteværdien af senere års overskud fratrukket creditlempelsen. Selvangivelsen skal indeholde opgørelse af genbeskatningssaldi. Selvangivne saldi udgør efter foretagelsen af en skatteansættelse en del af denne. Dispositioner, som ville udløse genbeskatning efter reglerne i ligningslovens § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, udløser fortsat genbeskatning, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet. Ved genbeskatningen, bortset fra genbeskatning efter § 33 E, stk. 3, medregnes en indkomst svarende til genbeskatningssaldoen divideret med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent, der gælder for det indkomstår, hvor genbeskatningen sker. For så vidt angår underskud, der er fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst for indkomståret 1992 og senere indkomstår, som er påbegyndt den 6. december 1995 eller tidligere, finder § 33 E som indsat ved lov nr. 219 af 3. april 1992 og som ændret ved § 3 i lov nr. 312 af 17. maj 1995, fortsat anvendelse. For transaktioner, som udløser genbeskatning vedrørende underskud, der er fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst i indkomstår påbegyndt den 6. december 1995 eller tidligere, kan selskabet vælge at anvende § 33 E som affattet ved § 2, nr. 12, i lov nr. 487 af 12. juni 1996."

Endvidere fremgår følgende af lovens § 15, stk. 11:

"Ved valg af international sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 A genbeskattes alle genbeskatningspligtige underskud, herunder underskud for indkomståret 1992 og senere indkomstår, som er påbegyndt før den 16. december 2004, vedrørende datterselskaber og faste driftssteder efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 A, stk. 10-12, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17. Genbeskatningssaldoen ved overgangen til de nye regler opgøres som et beløb svarende til den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent af de genbeskatningspligtige underskud på tidspunktet for overgangen."

Henstand med betaling af skattenEndelig fremgår følgende af lovens § 15, stk. 12:

"Fortsætter en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, tilladt efter den hidtidige affattelse af selskabsskattelovens § 31, gives der i de 3 første indkomstår delvis henstand med hensyn til betalingen af skatten vedrørende nye udenlandske selskaber i sambeskatningen, der den 15. december 2004 er koncernforbundet med de sambeskattede selskaber, og som ikke den 15. december 2004 er omfattet af selskabsskattelovens § 32. Henstanden gives i skatten efter lempelse for udenlandske skatter, jf. ligningslovens § 33, stk. 5. I det første indkomstår gives der henstand med hensyn til ¾ af skattebetalingen, i det andet indkomstår gives henstand med hensyn til ½ af skattebetalingen, og i det tredje indkomstår gives der henstand med hensyn til ¼ af skattebetalingen. Henstandsbeløbene forrentes med 2 pct. pr. år. Henstandsbeløbet inkl. renter forfalder samtidig med betalingen af skatten for det tredje indkomstår efter henstandsåret. Koncernen kan vælge ikke at anvende muligheden for at opnå henstand. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af henstandsordningen, herunder om opgørelse af henstandsbeløbet."