åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Værdien af at benytte en parkeringsplads, som arbejdsgiveren af hensyn til arbejdet har stillet til rådighed ved arbejdsstedet, beskattes ikke, jf. LL § 16, stk. 10. Det er i denne forbindelse uden betydning, om pladsen er beliggende på et areal, der ejes eller lejes af arbejdsgiveren, eller om udgiften til parkering afholdes af arbejdsgiveren på anden måde, fx ved betaling af parkometerafgift. Det er uden betydning, om bilen skal bruges i arbejdet.

Bestemmelsen omfatter udelukkende parkeringsplads i nærheden af arbejdspladsen , i modsætning til parkeringsplads ved den ansattes bopæl, som kun rent undtagelsesvist kan antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Hvis parkeringen i øvrigt pga. arbejdet foretages ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, kan arbejdsgiveren uden skattemæssig virkning for den ansatte betale eller refundere udgiften ligesom andre erhvervsmæssige udgifter, som arbejdet påfører den ansatte. Bestemmelsen medfører således, at parkeringsudgifter kan betales eller refunderes særskilt, uanset om der evt. samtidig ydes en skattefri befordringsgodtgørelse.

I SKM2007.681.SR bekræfter Skatterådet, at spørgers arbejdsgiver kan stille et parkeringskort til rådighed for spørger (til brug for parkering ved arbejdspladsen) og finansiere dette ved en kontantlønsnedgang. Det følger endvidere af afgørelsen, at såfremt spørger anvendte parkeringskortet til andre private gøremål, som f.eks. parkering i forbindelse med bopæl, familiebesøg eller restaurantbesøg, skulle spørger beskattes af værdien af parkeringskortet efter LL § 16, stk. 3, 1. pkt.

I de almindelige bemærkninger til det lovforslag (L 180 1996/97), der førte til indførelsen af LL § 16, stk. 10 om skattefri benyttelse af computere og parkeringsplads, står:

"Det foreslås at holde to områder fuldstændig udenfor beskatning. Det drejer sig om hel eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en computer med dertil hørende tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, samt benyttelse af parkeringsplads, der af hensyn til arbejdet er stillet til rådighed af arbejdsgiveren ved arbejdsstedet. … Forslaget om at holde parkeringsplads, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren ved arbejdsstedet, uden for beskatning, medfører, at en sådan parkeringsplads ikke skal medregnes, uanset hvorledes den er tilvejebragt. Det er således uden betydning, om parkeringspladsen ejes eller lejes af arbejdsgiveren, eller om der betales for pladsen i hvert enkelt tilfælde, f.eks. ved refusion af p-afgift."

Som det fremgår, har lovgiver ønsket, at parkering skulle holdes "fuldstændig udenfor beskatning". LL § 16, stk. 10 er efterfølgende blevet ændret flere gange. Disse ændringer har dog udelukkende vedrørt beskatningen af computere, og der er ikke noget i bemærkningerne til senere ændringer, der peger på, at den private benyttelse af en arbejdsgiverbetalte p-plads skal beskattes. Udgangspunktet må derfor være, at en medarbejder, der har en parkeringsplads stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, i et vist omfang kan anvende denne til helt private benyttelse ved fx familie- eller restaurantbesøg, uden at blive beskatter heraf.

Når det i SKM2007.681.SR bliver bemærket, at spørgers anvendelse af parkeringskortet til andre private gøremål, som fx familie- eller restaurantbesøg, skal beskattes, må det anses som konkret begrundet. I den konkrete sag, fik spørgeren månedskort til hele blå zone i København (dvs. Øster-, Nørre- og Vesterbro, samt området ved Amager Boulevard). Spørger fik dermed mulighed for at få betalt parkering helt andre steder end i nærheden af sin arbejdsplads. Afgørelsen viser, at det må afhænge af en konkret vurdering, hvorvidt en helt privat benyttelse uden relation til arbejdet ved fx familie- eller restaurantbesøg, skal beskattes.