åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Arbejdsgiverens betaling af den ansattes radio- og  medielicens er skattepligtig, idet udgiften hertil - uanset den ansattes erhverv - anses for privat. Betalte abonnementsudgifter til betalingskanaler er også skattepligtige.

Arbejdsgiveren har oplysningspligt, hvis den pågældende har betalt radio- og medielicensfor den ansatte, herunder betalt for kabel-TV/radio og dekoder vedrørende TV-/radioapparater uden for arbejdsstedet.

Arbejdsgiveren skal som udgangpunkt oplyse den faktiske udgift, jf. BEK nr. 1198 af 12/9/2009, § 13,stk. 2, pkt. 6. Det beløb, en medarbejder bliver skattepligtig af, kan dog afvige fra de faktiske udgifter. I SKM2009.520.SR fandt Skatterådet, at værdien af en TV-programpakke, der indgik i en pakkeløsning med Internet og telefonabonnement, var skattepligtig for modtageren, uanset at pakkeløsningen kunne være billigere end Internet og telefoni købt seperat. Godet skulle ansættes til den værdi, det måtte antages at koste den skattepligtige i almindelig fri handel, jf. LL § 16, stk. 3.

Får en medarbejder i forbindelse med arbejdsgiver betalt Internetadgang også dækket udgifter til TV, radio eller andre tjenester, kan det være omfatte af multimediebeskatningen,(om mulitmediebeskatningen, se afsnit A.B.1.9.13). Det fremgår af i bemærkningerne til L 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, der indførte den såkaldte multimediebeskatning, se LL § 16, stk. 12. I bemærkningerne punkt 2.7.2 står:

..."Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang - eksempelvis "gratis" download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af multimediebeskatningen?"

Der er ingen eksempler på at Internetbaseret TV, radio eller andre tjenester er blevet anset som en sædvanlig og integreret del af abonnementet. Hvorvidt TV-programpakker via Internetforbindelsen kunne være omfattet af multimediebeskatningen har været behandlet i SKM2009.787.SR, SKM2009.788.SR og SKM2009.789.SR.