åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.2.18 Finansielle kontrakter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter m.v. behandles skattemæssigt efter reglerne i KGL §§ 29-33. Reglerne er udtømmende, og gælder for såvel erhververe som udstedere af finansielle kontrakter.

KGL § 29 omfatter skattepligtige efter KGL § 2 (selskaber) og KGL § 12 (fysiske personer og dødsboer).

KGL § 29 har virkning for kontrakter der erhverves den 1. juli 1991 eller senere, jf. KGL § 43, stk. 1. Kontrakter m.v., der er erhvervet før den 1. juli 1991 behandles skattemæssigt efter de indtil da gældende regler. Se eventuelt nærmere LV 1997 Almindelig del, afsnit A.D.2.6.1.

Definitionen af terminskontrakter m.v., omfattet af den indtil 1. januar 1997 gældende KGL § 8 C, er uændret i forhold til § 29 i den fra og med 1. januar 1997 gældende lov. Om de indtil 1. januar 1997 gældende regler, se LV 1996 Almindelig del, afsnit A.D.2.6.

Ved vedtagelsen af den reviderede kursgevinstlov gennemførtes en lempelse i adgangen til at modregne tab i gevinster på aktiebaserede kontrakter, jf. lov nr. 439 af 10. juni 1997. Om begrænsninger i personers ret til at foretage fradrag for tab, se afsnit A.D.2.18.4.

Om begrænsninger i selskabers ret til at foretage fradrag for tab, se afsnit A.D.2.18.5.

Ved lovrevisionen blev der endvidere gennemført en udvidelse i kredsen af kontrakter, der er undtaget beskatning efter § 29, jf. § 30. Om undtagelser efter § 30, se afsnit A.D.2.18.3. Om beskatning ved fraflytning m.v., se afsnit A.D.2.19.