åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.2 Kursgevinster og -tab (kursgevinstloven)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Kursgevinstloven (KGL) omhandler den skattemæssige behandling af gevinst/tab på fordringer og gæld i såvel dansk mønt som fremmed valuta. Loven omhandler endvidere den skattemæssige behandling af terminskontrakter og købe- og salgsretter m.v. (finansielle kontrakter).

Ved lov nr. 439 af 10. juni 1997 er der gennemført en revision af de tidligere regler for den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Loven erstatter den oprindelige kursgevinstlov - lov nr. 532 af 13. dec. 1985 - med senere ændringer.

Kursgevinstloven er senest offentliggjort i lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009.

Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 blev skattefriheden for gevinster på fordringer i danske kroner, der på udstedelsestidspunktet blev forrentet med en rente der er lig med eller højere end mindsterenten (blåstemplede fordringer) ophævet. Som følge af ophævelsen af reglerne om skattefrihed for gevinster på blåstemplede fordringer, er der endvidere blevet ændret en række andre regler. Ændringerne fremgår af denne vejledning, og for en gennemgang af de tidligere gældende regler henvises der til LV 2010-1.

Bemærk, at flere af reglerne i KGL er justeret, jf. lov nr. 575 af 12. juni 2009 § 11 og lov nr. 462 af 12. juni 2009 § 11 med virkning fra indkomståret 2010. 

 

Lovens systematikMed kursgevinstloven af 1997 er der indført en systematik, således at der sker en klar opdeling efter skattesubjekt (person eller selskab) og skatteobjekt (fordring, gæld eller finansiel kontrakt).

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Kapitel 2 - Selskaber m.v.

§§ 3 - 5: Fordringer

§§ 6 - 8 og § 11: Gæld

§§ 9 - 10: Realkreditinstitutter m.v.

Kapitel 3 - Personer og dødsboer

§ 13: Fordringer og pengenæring

§§ 14 - 18: Andre fordringer

§ 19: Gæld og pengenæring

§§ 20 - 23: Anden gæld

Kapitel 4 - Eftergivelse af gæld ved akkord m.v.
Kapitel 5 - Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld
Kapitel 6 - Finansielle kontrakter
Kapitel 7 - Andre bestemmelser

Kapitel 8 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 41: Overgangsregler for selskaber m.v. - fordringer og gæld

§ 42: Overgangsregler for personer og dødsboer - fordringer og gæld

§ 43: Overgangsregler vedrørende finansielle kontrakter

Sammenhængen mellem ny og gammel lov Om sammenhængen mellem kursgevinstloven før og efter lovrevisionen i 1997, se LV 1998 Almindelig Del afsnit A.D.2.

Kurstab ved indfrielse af kontantlån, der er optaget i realkreditinstitutter før den 19. maj 1993, skal under visse betingelser indgå ved opgørelsen af kapitalindkomsten (som en negativ post), jf. lov nr. 423 af 25. juni 1993 (LL § 6), jf. LV afsnit A.E.2.