Personer og dødsboer, der ikke er pengenæringsdrivende, skal efter reglerne i KGL § 23, medregne gevinst og tab på gæld i fremmed valuta ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab skal medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen er sekundær i forhold til KGL § 22. Det vil sige, at gevinst på gæld i fremmed valuta, der både er omfattet af ordlyden i § 22 og § 23, skal behandles efter reglerne i § 22. For en beskrivelse af reglerne i § 22 henvises til afsnit A.D.2.7 - A.D.2.7.5.

Undtaget fra beskatning er gevinst på gæld, som en debitor opnår som følge af en tvangsakkord, en aftale om en samlet ordning mellem debitor og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af debitors gæld (frivillig akkord) eller en gældssanering, jf. KGL § 12, jf. § 24. Se afsnit A.D.2.10.

KGL § 23 omhandler gæld i fremmed valuta. Som gæld i fremmed valuta anses også EUR (tidligere ECU).

I SKM2008.192.SR fandt Skatterådet, at en uforrentet gæld i EURO, der skulle indfries til en overkurs, var omfattet af KGL § 23.

Gæld i danske kroner, der betragtes som gæld i fremmed valutaGæld i danske kroner betragtes som gæld i fremmed valuta, hvis restgælden reguleres i forhold til en eller flere valutakurser, jf. KGL § 23, 4. pkt. Gæld, der reguleres på denne måde, fungerer i praksis ganske som gæld i fremmed valuta.

Se TfS 1998, 612 VLD om en kautionsforpligtelse på maksimalt 2 mio. DKK, der blev indfriet ved betaling i DEM. Landsretten fandt, at regreskravet ikke kunne anses for en fordring i fremmed valuta eller en fordring, der reguleres i forhold til en fremmed valuta, da kursudsving mellem DEM og DKK var uden betydning for størrelsen af kautionsforpligtelsen.

Bestemmelsen omfatter al gæld i fremmed valuta. Der stilles således ingen krav om, at gælden skal have en erhvervsmæssig tilknytning. Det er derfor underordnet, hvilket formål låntagningen har haft.

Samtlige kursændringer indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Kursgevinst og kurstab omfatter såvel værdiændringer på grund af ændringer i valutakursen som værdiændringer på grund af andre forhold.

Bagatelgrænse for gevinst og tabGevinst og tab på gæld i fremmed valuta skal kun medregnes i indkomstopgørelsen, hvis årets nettotab eller nettogevinst sammelagt med nettogevinster og nettotab omfattet af KGL § 14 overstiger 2.000 kr., jf. KGL § 23, 2. pkt.
Dvs. samtlige gevinster og tab på gæld i fremmed valuta, på fordringer omfattet af KGL § 14 samt på obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL § 22 samlet skal udvise et nettotab eller en nettogevinst, der overstiger 2.000 kr. før nettotabet eller nettogevinsten skal medregnes i indkomstopgørelsen.
Bagatelgrænsen på 2.000 kr. har virkning fra indkomståret 2010. Bagatelgrænsen reguleres ikke.

Bagatelgrænsen blev ændret til 2.000 kroner ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 med virkning for indkomståret 2010. Den skattepligtige kan dog for indkomståret 2010 vælge at opgøre gevinst og tab efter de hidtil gældende regler i KGL § 16 og 23. Hvis den skattepligtige vælger de hidtil gældende regler, skal gevinst og tab på fordringer i danske kroner opgøres uden hensyntagen til bagatelgrænsen på 2.000 kroner.

For indeksreguleret gæld er der under hensyntagen til bagatelgrænsen på de 2.000 kr. fuld beskatning af og fuld fradragsret for gevinst og tab ved indeksregulering.