åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.2.3 Gevinst og tab på fordringer - KGL § 14" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ophævelse af skattefriheden for blåstemplede fordringer►Bemærk at skattefriheden for gevinster på fordringer i danske kroner, der på stiftelsestidspunktet blev forrentet med en rente der var lig med eller større end mindsterenten (blåstemplede fordringer) er ophævet. Se lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 1, nr. 6, der ændrede den hidtil gældende KGL § 14. Henvisninger til bestemmelser i KGL nedenfor er til de nyaffattede eller ændrede bestemmelser. Bemærk ikrafttrædelsesregler mv. nedenfor.◄

Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler i KGL §§ 14, 15 og 16.

Hovedregel►Gevinst og tab på fordringer skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 14, stk. 1.◄

Bagatelgrænse på 2.000 kr.►Gevinst og tab skal dog kun medregnes, hvis årets nettogevinster eller nettotab sammelagt med nettogevinster og nettotab omfattet af KGL § 23 og gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger omfattet af ABL § 22 overstiger 2.000 kroner. Se KGL § 14, stk. 1, 2. pkt. Se om ikrafttrædelse mv. nedenfor.◄

Betingelse for fradrag for tab på fordringer optaget til handel på et reguleret marked►Se afsnit A.D.2.3.1 om betingelsen for fradrag for tab på fordringer, der optaget til handel på et reguleret marked.◄

Omfattede fordringer►KGL § 14 omfatter både fordringer i danske kroner og fordringer i fremmed valuta. Fordringer der var omfattet af de hidtilgældende regler i KGL §§ 15 og 16 omfattes nu af KGL § 14. Se dog om ikrafttrædelse nedenfor.
Bemærk at reglen i den hidtil gældende KGL § 1, stk. 2 er ophævet for fordringers vedkommende, jf. lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 1, nr. 1. Det betyder, at KGL § 14 kun omfatter fordringer, der er udstedt i danske kroner eller fremmed valuta, men ikke fordringer der er udstedt i danske kroner, der reguleres efter en eller flere valutakurser. Se afsnit A.D.2.18.2 om fordringer i danske kroner, der reguleres efter en eller flere valutakurser.◄

Undtagelse for fradrag for tab på fordringer i hovedaktionærforhold►Den skattepligtige kan ikke fradrage tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse som omtalt i ABL § 4. Dvs. selskaber, hvori den skattepligtige på noget tidspunkt inden for de seneste fem år ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. stemmeværdien. Se afsnit S.G.2.2.4 om hovedaktionærer.
For fordringer i fremmed valuta opgøres det ikke-fradragsberettigede tab på grundlag af valutakurserne på det tidspunkt, hvor fordringen blev erhvervet. Se KGL § 14, stk. 2.◄

Undtagelse for fradrag for tab på fordringer på ægtefælle, børn m.fl.►Den skattepligtige kan ikke fradrage tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer.
Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.
For fordringer i fremmed valuta opgøres det ikke-fradragsberettigede tab på grundlag af valutakurserne på det tidspunkt, hvor fordringen blev erhvervet. Se KGL § 14, stk. 2.◄

Ikraftrædelse mv.►Den nye KGL § 14, stk. 1, 1. pkt. har virkning for fordringer, der erhverves den 27. januar 2010 eller senere. De hidtil gældende KGL § 15 og 16 ophæves for fordringer, der erhverves den 27. januar 2010 eller senere. Se lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 20, stk. 2. Dvs. fordringer, der er erhvervet før den 27. januar 2010 skal beskattes efter de hidtil gældende regler. Fordringer der efter hidtil gældende regler var blåstemplede, kan således fortsat afstås skattefrit. For fordringer der efter de hidtil gældende regler var sortstemplede, er gevinst skattepligtig, men der er som hidtil ikke fradrag for tab.
Bagatelgrænsen på 2.000 kroner i KGL § 14, stk. 1, 2. pkt. har virkning for indkomståret 2010. Den skattepligtige kan for indkomståret 2010 dog vælge at opgøre gevinst og tab efter de hidtil gældende regler i KGL § 16 og § 23 (fordringer og gæld i fremmed valuta, hvor bagatelgrænsen tidligere var 1.000 kroner), men så skal gevinst og tab på fordringer i danske kroner medregnes uden hensyntagen til bagatelgrænsen på 2.000 kroner i den nye KGL § 14, stk. 1, 2. pkt. Se lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 20, stk. 3.◄

 

Se ogsåSe også:

  • afsnit A.D.2.13 om beskatningstidspunktet
  • afsnit A.D.2.14 om opgørelse af gevinst/tab på fordringer
  • afsnit A.D.2.15 om opgørelse af gevinst/tab på gæld