En række rentegodtgørelser i forbindelse med tilbagebetaling af skatter og afgifter er ikke indkomstskattepligtige for modtageren. Det gælder rentegodtgørelse vedrørende følgende skatter og afgifter:

  • Overskydende skat, jf. KSL §§ 23, stk. 3, som henviser til § 62, stk. 3, 2. pkt., og dødsboskattelovens § 89, stk. 4 og 10 (rentegodtgørelse ved for sent tilbagebetalt overskydende skat) og § 62 A, stk. 3 (rentegodtgørelse i forbindelse med at en tidligere beregnet restskat nedsættes eller bortfalder).
  • Afgift af pensionsordning, jf. PBL § 39, stk. 3.
  • Selskabsskat, jf. SEL § 30, stk. 5.
  • Overskydende AM-bidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, ►lov nr. 471 af 12. juni 2009.◄
  • Rentegodtgørelse, der udbetales efter ejendomsbeskatningslovens § 29A, stk. 4 er skattefri, jf. LL § 17B.

Andre rentegodtgørelser er indkomstskattepligtige. Det gælder rentegodtgørelse vedrørende ejendomsskatter, jf. ejendomsbeskatningslovens § 29, stk. 4.

Forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb, se herom i Den juridiske vejledning afsnit A.A.12.3,er indkomstskattepligtigt. Det samme gør sig gældende for så vidt angår forrentning af tilbagebetaling af afgift, jf. bekendtgørelse nr. 928 af 4. oktober 2005 om boafgifter og gaveafgift m.v. § 10, stk. 2. 

Procesrente betalt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) og som skal beregnes efter lovens § 5 skal ligeledes medregnes i den skattepligtige indkomst.