åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.K.1.4 Tilskud" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Tilskud er i almindelighed indkomstskattepligtige, medmindre andet udtrykkelig er hjemlet.

Skattefrihed er eksempelvis hjemlet i:

1. LL § 7 E om tilskud til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ydet efter § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer m.v. samt andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål (Se ALM. Del afsnit A.G.4.1).

2. LL § 7 F, stk. 1, om,

 1. boligstøtte ydet i henhold til lov om individuel boligstøtte samt kompensation efter boliglovgivningen til dækning af en lejers øgede nettoboligudgifter ved omdannelse af boligen til plejebolig eller friplejebolig,
 2. støtte ydet efter § 37, stk. 1, 2 og 4, § 40, stk. 1 og 2, § 44, stk. 2, § 44 a, stk. 2, § 45, stk. 1, § 47, stk. 1, § 62, stk. 2 og 3, og § 74 a i lov om byfornyelse og boligforbedring og § 62, § 134, stk. 1, § 145, stk. 3, §§ 148-150, § 151, stk. 2 og 5, § 153, stk. 1 og 3, § 154, stk. 1, § 161, stk. 1, § 168, stk. 4 og 5, § 169, stk. 1, og § 174, stk. 4, i lov om byfornyelse samt § 14, § 26, stk.1, § 53, stk. 3, § 63 stk. 3, § 67, §  68, § 69, stk.1, § 70, § 71, stk. 1, § 77 stk. 5 og 7, og  § 78, stk. 1, ►og § 98,◄ ►stk. 2,◄ i lov om byfornyelse og udvikling af byer,
 3. tilskud efter lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme,
 4. tilskud efter lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger,
 5. tilskud efter lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger,
 6. ►tilskud til forbrugere til at fremme udbredelsen af energieffektive produkter og løsninger som nævnt i § 7, stk. 4, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget,◄
 7. beløb, der i henhold til miljølovgivningen udbetales af det offentlige til oprensning mv. af forurenede ejendomme,
 8. beløb, der udbetales af Oliebranchens Miljøpulje i henhold til aftale af 21. december 1992 til oprensning mv. af forurenede ejendomme,
 9. ►tilskud til forbrugere til køb og installation af energieffektive produkter og til fjernvarmetilslutning som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2 og 5, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser◄,
 10. beløb, som sælgeren af en fast ejendom betaler til køberen til hel eller delvis dækning af præmie for ejerskifteforsikring i medfør af § 2, stk. 3, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.,
 11. tilskud, som i medfør af § 22, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, nr. 3,  i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 1, i lov om varmeforsyning ydes for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser og
 12. ►tilskud efter lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.◄ 

►LL § 7 F, stk. 1. nr. 2, er ændret, således at der også er hjemmel til skattefritagelse af tilskud fra kommunerne til nedrivning af faldefærdige bygninger mv. i udkantskommuner, der udbetales efter § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Ændringen har virkning for tilskud, der udbetales den 1. januar 2011 eller senere. Se lov nr. 554 af 1. juni 2011. ◄

SKM2011.224.SR. 

Efter LL § 7 F, stk. 2, kan udgifter i det omfang, de er dækket ved tilskud m.v., der er skattefri efter LL § 7 F, stk. 1, ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og kan ikke medregnes til anskaffelsessummen ved opgørelsen af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom.

Efter LL § 7 F, stk. 3 , skal kompensation i henhold til  lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme ikke medregnes til forbrugerens skattepligtige indkomst. Kompensationen vil være omfattet af LL § 7 F, stk. 2, hvoraf det fremgår, at udgifter, der dækkes af tilskuddet, ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og kan ikke medregnes til anskaffelsessummen ved opgørelsen af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom.

I medfør af byfornyelseslovens § 59, jf. § 62, stk. 1, 1. pkt., var der opnået støtte til forbedringsarbejder på en ejendom. Støtten udgjorde 10.083.692 kr. og dækkede de lejeretlige vedligeholdelsesudgifter. Da støttebeløbet var skattefrit i medfør af LL § 7 F, stk. 1, nr. 2, og da de skatteretlige vedligeholdelsesudgifter udgjorde 2.409.773 kr., kunne ingen del af de skatteretlige vedligeholdelsesudgifter fratrækkes, jf. LL § 7 F, stk. 2. SKM2002.624.VLR.

Hvor der ydes tilskud til arbejder, der efter de normale regler både er vedligeholdelse og forbedring, fordeles tilskuddet forholdsmæssigt på vedligeholdelses- og forbedringsudgifterne, således at den del af vedligeholdelsesudgifterne, der dækkes af skattefrit tilskud, ikke kan fratrækkes.

Ydes tilskud alene til forbedringsudgifter, berøres et eventuelt fradrag for vedligeholdelsesudgifter ikke af tilskuddet.

Hvor udgiftsbeløbet vedrører flere arbejder, og fordelingen mellem vedligeholdelse og forbedring er forskellig, fordeles tilskuddet først forholdsmæssigt på de enkelte arbejder og derefter for hvert enkelt arbejde i forholdet mellem vedligeholdelse og forbedring.

En villaejer modtog et tilskud til udskiftning af vinduer fra en selvstændig fond, der havde til formål at bevare arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse. Ejendommen var ikke fredet. Landsskatteretten fandt ikke fornøden hjemmel til at udeholde det modtagne tilskud fra skatteyderens samlede årsindtægter jf. SL § 4, LSRM 1985, 31 LSR.

Et engangstilskud på 2.400 kr. blev ydet til de lodsejere, der tilsluttede sig et fjernvarmeværk. Tilskuddet skulle medgå til de udgifter, der var en direkte følge af tilslutning til fjernvarmeværket. Ligningsrådet fandt, at tilskuddet måtte anses som erstatning for udgifter, der blev påført lodsejerne i forbindelse med overgang til fjernvarme, hvorfor tilskuddet ikke skulle medregnes ved indkomstopgørelsen, medmindre de afholdte udgifter i forbindelse med installationen var fradragsberettigede.

  Om tilskud til sanering henvises til LV 2010-1, afsnit E.K.1.4

  Ved opgørelsen af fradragsberettigede udgifter skulle der ske modregning med beløb (indekslån), der var modtaget som skattefrit statstilskud efter byfornyelsesloven, jf. LL § 7 F, stk. 2. Ved byfornyelse af en udlejningsejendom, der blev finansieret ved normallån med ydelsesbidrag samt indekslån med ydelsesstøtte efter reglerne i byfornyelsesloven, kunne der indrømmes fradrag for huslejetab, der var indgået i den støtteberettigede udgift. Landsskatteretten lagde til grund, at lånet til finansieringen af den værdiforøgende ombygningsudgift ikke kunne anses for at være et tilskud omfattet af den dagældende LL § 7 F, stk. 1 og 2, jf. TfS 2000, 507 LSR.