åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.I.4.2.2 Retten ifølge udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. AL § 40, stk. 6, jf. stk. 2. For personer medregnes fortjeneste eller tab i den personlige indkomst, jf. PSL § 3.

Bestemmelsen finder alene anvendelse for rettigheder ifølge en kontrakt, i modsætning til forpligtelser. Det er uden betydning, om rettighederne er tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede.