Såfremt der tages udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før skat, korrigeres for følgende poster:

 • ÷ Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle
 • ÷ Finansielle indtægter
 • + Finansielle udgifter
 • +/÷ Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven
 • + Afskrivninger på tilkøbt goodwill
Såfremt der tages udgangspunkt i opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst korrigeres for følgende poster:
 • ÷ Medarbejdende ægtefælle
 • ÷ Finansielle indtægter
 • + Finansielle udgifter
 • + Forskudsafskrivninger
 • +/÷ Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster
 • + Afskrivninger på tilkøbt goodwill

SKM2003.168.LR: Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling, hvorefter værdien af goodwill alene skal beregnes på grundlag af den indtjening, der hidrører fra selskabets primære forretningsområde. Se endvidere omtalen af afgørelsen i afsnit E.I.4.1.2.8 vedrørende forrentning af virksomhedens aktiver.

Se også SKM2003.474.LR, hvor Ligningsrådets vejledende beregningsmodel for værdiansættelse af goodwill blev tilpasset til anvendelse på et finansieringsselskab. Det blev fastslået, at der ikke skulle ske en regulering af de finansielle poster for denne type virksomhed. Der skulle dog ske en opdeling af de finansielle poster på henholdsvis de poster, som kan henføres til virksomhedens primære aktivitet og til virksomhedens sekundære aktivitet, så de finansielle poster, der reelt ikke vedrører virksomhedens kundekreds, bliver udskilt selvstændigt. Det var således alene de finansielle indtægter og udgifter, som vedrørte virksomhedens primære aktivitet, som der ikke skulle reguleres for. Se endvidere omtalen af afgørelsen i afsnit E.I.4.1.2.8 vedrørende forrentning af virksomhedens aktiver. 

Hvad enten grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige resultater før skat eller virksomhedens skattepligtige indkomst, reguleres der således for ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle, idet beløbet træder i stedet for lønudgift. Endvidere reguleres der for finansielle indtægter og udgifter, idet sælgerens finansiering af virksomheden ikke antages at have indflydelse på virksomhedens goodwill.

Når der tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomst reguleres der tillige for rent skattemæssige dispositioner, idet sådanne rent skattemæssige dispositioner ikke anses for at have sammenhæng med virksomhedens goodwill. Med posten "andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster" forstås eventuelle andre skattemæssige dispositioner, som har påvirket den skattepligtige indkomst, men som i lighed med de ovenfor nævnte poster, ikke anses for at have betydning for virksomhedens drift og dermed for virksomhedens goodwillværdi.

Tilkøbt/oparbejdet goodwillUanset hvilket grundlag der tages udgangspunkt i, antages det, at en køber vil være villig til at betale det samme for goodwill, uanset om der er tale om en virksomhed, der alene har oparbejdet goodwill eller en virksomhed, der har såvel tilkøbt som oparbejdet goodwill. På baggrund heraf neutraliseres indkomstgrundlaget ved at tilbageføre eventuelle foretagne afskrivninger på tilkøbt goodwill.