åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Er der tale om overdragelse af virksomhed mellem parter med ikke sammenfaldende interesser, kan der normalt tages udgangspunkt i den mellem parterne aftalte fordeling af salgssummen mellem de forskellige grupper af aktiver, der overdrages, jf. AL § 45, stk. 2 og EBL § 4, stk. 5.

Såvel den samlede kontantomregnede salgs-/afståelsessum som den fordeling på aktiver, som parterne har aftalt, er imidlertid undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse, jf. AL § 45, stk. 3, og EBL § 4, stk. 6. Se også afsnit E.I.4.1.3.

Er en fordeling ikke foretaget, må salgssummen fordeles efter told- og skatteforvaltningens skøn.